Niektoré očakávané udalosti v roku 2006 z pohľadu TÚ SR

21.12.2005, Tlačová správa
 • V 1. Q bude zabezpečená prenositeľnosť čísla v pevných aj mobilných sieťach.
 • Slovak Telecom (ST) prestane v zmysle právoplatných rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) viazať poskytovanie služby ST DSL (prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri použití metalického prístupového média) na poskytovanie verejnej telefónnej služby.
 • Nadobudne účinnosť novela zákona o elektronických komunikáciách. Novela zákona o elektronických komunikáciách reaguje na výhrady Európskej komisie k transpozícii niektorých ustanovení príslušných smerníc do právneho poriadku SR prostredníctvom tohto zákona a zároveň pokrýva aj niektoré podnety z aplikačnej praxe tohto zákona.
 • Podniky budujúce FWA v pásme 3,5 GHz budú poskytovať verejnú telefónnu službu a vysokorýchlostný internet vo všetkých krajských a postupne aj v okresných mestách, čo bude znamenať skvalitnenie služieb a zníženie cien.
 • Vysokorýchlostný (širokopásmový) prístup do siete internet prostredníctvom technológií ADSL a WiMAX bude prístupný vo všetkých okresných mestách.
 • Rok 2006 prinesie prudký rozvoj vysokorýchlostného internetu v Slovenskej republike, čo prinesie výrazné zvýšenie počtu užívateľov a zákazníkov.
 • ST začne uplatňovať ceny za prepojenie na základe metodiky LRIC (nákladový model).
 • Na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii (RRC 06), ktorá sa bude konať v polovici roku 2006 dôjde k definitívnemu rozdeleniu kanálov pre DVB-T.
 • Predseda TÚ SR definitívne rozhodne o povinnostiach pre existujúcich mobilných operátorov, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.
 • Začne komerčná prevádzka mobilných sietí 3. generácie - UMTS.
 • TÚ SR v 1. polovici roku 2006 zverejní výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií v pásmach GSM 900, 1800 MHz a UMTS pre 3. mobilného operátora.
 • Predpokladáme, že prvá spoločnosť podpíše zmluvu na základe referenčnej ponuky na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (ST referenčnú ponuku zverejnil v lete 2005 na základe rozhodnutia TÚ SR) a začne poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete bez potreby účastníka mať zmluvu aj s ST.

V Bratislave 21. decembra 2005.