Niektoré témy jednotného telekomunikačného trhu sú už realitou

09.02.2015, Tlačová správa

      Od 1. januára do 30. júna 2015 predsedá Rade Európskej únie (EÚ) Lotyšsko, ktoré preberá zodpovednosť za riadenie programu EÚ. Medzi ciele Lotyšska patrí konkurencieschopná, digitálna a aktívna Európa. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) už dlhší čas sleduje v Slovenskej republike aj v okolitých krajinách udalosti, ktoré by sa podľa Európskej komisie (EK) mali udiať a ktoré EK popísala v pracovných materiáloch o jednotnom telekomunikačnom trhu (TSM). Ako príklady je možné uviesť, že bez regulačných zásahov prebieha konsolidácia trhu, t.j. predaj a zlučovanie operátorov, operátori zdieľajú svoje siete, spoločne využívajú infraštruktúru atď.
     Otázka TSM je na verejnosti často zjednodušene vnímaná len ako využívanie služieb v rámci roamingu za ceny, ako by sme ich využívali doma. Ďalšou témou je zdieľanie sietí, ktoré prináša operátorom úspory a môže priniesť lepšiu kvalitu siete. Nie je to nič nové. Už v roku 2001 vo Švédsku zdieľali mobilné siete Tele2 s TeliaSonera a Telenor s 3Sweden. Neskôr zdieľali svoje siete operátori v Španielsku, vo Veľkej Británii, Francúzsku, Dánsku, Poľsku a v ďalších krajinách. V roku 2011 sa v Českej republike dohodli operátori T-Mobile a O2 Czech Republic. Dohoda sa týkala dovtedy nepokrytých oblastí. Operátori očakávajú zrýchlenie výstavby a výrazné zvýšenie pokrytia. Podľa verejne dostupných informácií v Slovenskej republike spolu rokujú spoločnosti O2 Slovakia a Orange Slovensko. Mobilní operátori na Slovensku vo viacerých lokalitách spoločne využívajú stožiare. Mobilní a ďalší operátori, napr. prevádzkovatelia sietí na šírenie rozhlasového a TV vysielania, prenajímajú miesto na svojich stožiaroch napr. poskytovateľom internetového pripojenia a pod.
     Podľa EK je v Európe v porovnaní s USA a Čínou veľmi veľký počet telekomunikačných operátorov, čo by sa mohlo v budúcnosti zmeniť. EK uvádza ako príklad Nemecko, Rakúsko a Írsko, kde nedávno klesol počet mobilných operátorov zo štyroch na troch. Pre ilustráciu v USA je podľa EK šesť relevantných mobilných operátorov. RÚ sleduje, že konsolidácia trhu neobchádza ani Slovenskú republiku, kde dochádza k akvizíciám a zlučovaniu operátorov poskytujúcich služby prostredníctvom pevných sietí. Príkladom z posledného obdobia, keď sa aj vďaka akvizíciám z lokálneho operátora stal regionálny operátor, je na západe Slovenska spoločnosť RadioLAN. Na východe Slovenska môžeme ako príklad uviesť spoločnosť Antik Telecom. Medzi príklady rastu operátora pôsobiaceho na celom území vďaka akvizíciám môžeme zaradiť UPC BROADBAND SLOVAKIA a pod. Príkladom zlučovania operátorov je spoločnosť BENESTRA, ktorá od roku 2006, po zlúčení piatich alternatívnych operátorov, pôsobila pod názvom GTS Nextra. Najväčšou udalosťou na Slovensku v tomto smere bolo odkúpenie podielu v T-Mobile spoločnosťou Slovak Telekom.
     Víziou EK je, aby EÚ mala dynamické a konkurencieschopné telekomunikačné odvetvie. Toto odvetvie by sa vyznačovalo určitým počtom silných prevádzkovateľov pôsobiacich v niekoľkých členských štátoch, ako aj mimo EÚ, a väčším počtom menších, skôr miestnych spoločností, pričom všetky z nich by ponúkali infraštruktúru alebo služby zodpovedajúce aktuálnemu stavu vývoja techniky. TSM by mal Európe priniesť rast a vytvorenie nových pracovných miest. Užívatelia by mali mať lepšie služby za spravodlivejšie ceny.