Normalizácia

     Činnosti súvisiace s normalizáciou vykonáva Regulačný úrad na základe čl. 16, 17, 18 a 20 smernice č. 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a o zlepšovaní kvality služieb.

Normalizácia zahŕňa:

  • štandardizovanie postupov, požiadaviek a kritérií najmä v súvislosti s kvalitou univerzálnej služby (napr. určenie a aktualizovanie Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby (normy kvality, výnimky z univerzálnej služby), určenie princípov, pravidiel a národných podmienok pre metodiku merania kvality univerzálnej služby a pod.),
  • štátny dohľad pri implementácii európskych noriem (EN) v oblasti kvality univerzálnej služby,
  • technickú normalizáciu v oblasti poštovej služby.

Technická normalizácia

     Technická normalizácia zahŕňa tvorbu, revízie a pripomienkovanie návrhov pôvodných STN a úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce.
     Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vytvoril v roku 1996 Technickú komisiu CEN TC/331 so zameraním na poštové služby. Od 1. 1. 2003 je Slovenská republika riadnym členom CEN a z toho vyplýva povinnosť zúčastniť sa na procese tvorby európskych noriem podľa pravidiel CEN. SR zastupuje v CEN normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a z jeho poverenia je Regulačný úrad spracovateľ úloh normalizačnej spolupráce s CEN v oblasti poštových služieb.
Medzi úlohy normalizačnej spolupráce s CEN patrí:

  • pripomienkovanie návrhov EN a ostatných dokumentov CEN,
  • hlasovanie o konečných návrhoch EN,
  • spolupráca pri vyhodnocovaní implementácie EN,
  • spolupráca pri vytváraní rámca a nových úloh technickej normalizácie.

     Dôležitým prvkom štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb je kontrola kvality poštových služieb. Pravidlá na vykonávanie tejto činnosti sú obsahom skupiny európskych noriem zameraných na kvalitu poštových služieb. EN 13850 je pre krajiny EÚ záväzná.