Nová metóda kalkulácie cien kolokácie zahŕňa aj optické vedenia

07.06.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.5.2013 určil novú metódu kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti významného podniku. TÚ SR iným rozhodnutím určil, že významný podnik je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Nová metóda na rozdiel od pôvodnej zahŕňa aj optické vedenia a týka sa aj vzdialenej kolokácie. Rozhodnutie je konečné.
     Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia je cena za kolokáciu pre poskytovanie služby prístupu k metalickým a optickým účastníckym vedeniam a vláknam významným podnikom. TÚ SR na základe predložených vstupných údajov a výpočtu ceny fyzickej a vzdialenej kolokácie overí aplikovanie uloženej metódy kalkulácie cien významným podnikom. Na základe overenia správnosti vstupných údajov a výsledkov kontrolného výpočtu TÚ SR cenu vypočítanú významným podnikom buď potvrdí, alebo v odôvodnených prípadoch mu rozhodnutím určí úpravu ceny.
     Kolokáciou sa rozumie poskytovanie samostatného fyzického priestoru a technického vybavenia potrebného na umiestnenie telekomunikačného zariadenia žiadateľa, t.j. iného telekomunikačného operátora za účelom poskytovania služieb jeho koncovým užívateľom prostredníctvom prístupu k účastníckym vedeniam.

Rozhodnutie je publikované na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5231