Nová stránka Telekomunikačného úradu SR na Internete

11.07.2000, Tlačová správa
1. júla vstúpil do platnosti zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, v zmysle ktorého sa zmenili legislatívne podmienky v oblasti telekomunikácií i postavenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR). Vzhľadom na tieto zmeny bola na Internete umiestnená nová oficiálna stránka TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk.

Táto obsahovo a čiastočne i graficky nová stránka má dve jazykové mutácie. Anglická mutácia obsahuje informácie o vedení úradu, kontakt na jednotlivé odbory, informácie o schvaľovaní telekomunikačných zariadení a správu o činnosti TÚ SR za rok 1999. Ako aktualita je tu umiestnené oznámenie o novom zákone o telekomunikáciách a rozšírených právomociach úradu. Neskôr tu budú umiestnené informácie o licenčnom konaní a plné znenie zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

Slovenská mutácia je rozdelená do 15 sekcií, pričom na úvodnej stránke sú umiestnené linky na nové informácie. Pôvodné sekcie boli upravené v zmysle nových legislatívnych podmienok. Novinkami sú: sekcia vedenie úradu, ktorá obsahuje informácie o predsedovi a podpredsedovi úradu, resp. životopis doterajšieho riaditeľa TÚ SR, ďalej sekcia licencie, ktorú ocenia najmä žiadatelia o licencie, zoznam poverení a licencií a rozhodnutia o regulácii cien, ktoré pomôžu v orientácii najmä podnikateľom v oblasti telekomunikácií. Poslednou novinkou je sekcia verejné diskusie, v ktorej sú umiestňované návrhy rozhodnutí o regulácii cien, návrhy znení všeobecných povolení atď., ku ktorým je možné vyjadriť sa.

Návštevníci stránky môžu pomocou elektronickej pošty podať návrhy, pripomienky alebo položiť otázky.

V Bratislave 11.7.2000.