Nové, lepšie podmienky pre občianske rádiostanice

25.05.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) po záverečných rokovaniach so Slovenským CB rádioklubom (SCBR) zverejnil vo svojom vestníku a na internete nové všeobecné povolenie na prevádzkovanie občianskych rádiostaníc (CB), ktoré nahradilo predchádzajúce z roku 2000. Užívatelia CB získali najmä 11 nových kanálov a možnosť na troch kanáloch prevádzkovať opakovače, ktoré boli doteraz zakázané.

TÚ SR po uvoľnení 11 – tich kanálov rezortom obrany okamžite vypracoval návrh nového všeobecného povolenia (VP) na prevádzkovanie CB, ktoré zverejnil vo svojom vestníku a na internete. Po zverejnení začala plynúť lehota 30 dní na pripomienkovanie návrhu. Úrad po zverejnení návrhu oslovil SCBR, ako zástupcu užívateľov CB a navrhol mu, že s ním po skončení pripomienkovacieho konania prerokuje všetky pripomienky k návrhu. Zákon úradu takýto postup nepredpisuje, je to iniciatíva úradu zameraná na prípravu čo najlepších podmienok a na zlepšenie spolupráce medzi občanmi a štátnymi orgánmi. SCBR s návrhom súhlasil a aktívne sa zúčastnil aj na pripomienkovaní návrhu.

Návrh nového VP sa opieral o ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách a medzinárodné dohovory. TÚ SR do návrhu zapracoval 11 nových kanálov, ktoré uvoľnil rezort obrany, navrhol jednoznačné ustanovenie o povolených anténach a navrhol účel využívania čísel 0 a 9 vo volacích znakoch pri prenose digitálnych údajov. Medzi návrhmi od jednotlivcov a združení sa najviac objavoval návrh na rozšírenie o 40 kanálov namiesto 11 kanálov. Tento návrh úrad nemohol akceptovať, lebo ostatné kanály využívajú iné služby, ktoré ich pre tento účel ešte neuvoľnili. Druhým častým návrhom bolo povoliť prevádzku opakovačov, ktoré boli zakázané. TÚ SR tento návrh akceptoval a navrhol SCBR, aby priamo uviedol ktoré tri kanály budú na tento účel určené. SCBR navrhol kanály 3, 15 a 33. Úrad návrh akceptoval. TÚ SR a SCBR prerokovali všetky pripomienky k návrhu znenia. TÚ SR tie pripomienky, ktoré neboli v rozpore so zákonom a medzinárodnými odporúčaniami, zapracoval do konečného znenia, neprijatie ostatných zdôvodnil zástupcom SCBR.

Občianske rádiostanice (CB) sú vysielacie rádiové zariadenia s malým výkonom (do 4 W), ktoré pracujú v pásme 27 MHz a sú určené na rádiové spojenie fyzických a právnických osôb. Prevádzka zariadení je podmienená dodržiavaním podmienok všeobecného povolenia, individuálne povolenia úrad neudeľuje a ani nevyžaduje oznamovaciu povinnosť a akékoľvek poplatky.

Opakovač je vysielacie rádiové zariadenie, ktoré spĺňa podmienky všeobecného povolenia. Zariadenie príjme krátke vysielanie a s časovým oneskorením ho na rovnakej frekvencii znovu odvysiela.

Slovenský CB rádioklub (SCBR) je dobrovoľná, nezávislá, právne a ekonomicky samostatná organizácia (združenie), ktorá združuje prevádzkovateľov (operátorov) občianskych rádiostaníc, ako aj ďalších záujemcov o vysielanie na občianskych rádiostaniciach. SCBR si kladie za cieľ podporovať rozvoj a šírenie poznatkov z rádiotechniky, elektroniky a zásad rádiokomunikačnej prevádzky na pásme vyhradenom pre občianske rádiostanice, no najmä orientovať túto činnosť na humánne ciele s celospoločenským prospechom (nadväzovanie vzájomných kontaktov, pomoc v núdzových situáciách v doprave, pri rekreácií, športe a pod.). SCBR zastupuje záujmy svojich členov pred úradmi, inými organizáciami a pri medzinárodných rokovaniach.

V Bratislave 25. mája 2005.