Nové pravidlá prenositeľnosti čísla

20.12.2011, Tlačová správa

     Dňa 19.12.2011 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na /data/files/22721.pdf nový všeobecne záväzný právny predpis o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla. S účinnosťou od 1.1.2012 telekomunikačný operátor, ku ktorému chce žiadateľ preniesť svoje číslo (prijímajúci podnik) aktivuje prenesené číslo vo svojej sieti najneskôr najbližší pracovný deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy o prenose čísla. Telekomunikačný operátor zaplatí na základe žiadosti účastníka kompenzáciu za oneskorenie prenosu čísla a rovnako aj za prenesenie čísla proti vôli účastníka. Pri volaní v rámci mobilných sietí sa ozve bezplatná a zrozumiteľná informácia upozorňujúca, že sa účastník dovolal na prenesené číslo do inej ako vlastnej siete. Hlasové oznámenie má volajúci účastník možnosť deaktivovať.
     Kompenzácia účastníkovi za každý aj začatý kalendárny deň bude v prípade: a) oneskoreného prenosu čísla trojnásobok priamej platby účastníka za služby spojené s prenosom čísla, najmenej však 12 eur; maximálna výška celkovej kompenzácie nepresiahne 60 eur, b) prenosu čísla k inému podniku proti vôli účastníka päťnásobok priamej platby účastníka za služby spojené s prenosom čísla, najmenej však 20 eur; maximálna výška celkovej kompenzácie nepresiahne 100 eur. Ak sa tak operátor s účastníkom dohodnú, môže byť kompenzácia aj v nepeňažnej forme, ktorej hodnota zodpovedá výške kompenzácie. Účastník môže požiadať o kompenzáciu prijímajúci podnik do 30 dní odo dňa ukončenia prenosu čísla, inak toto právo zaniká. Operátor, ktorý spôsobil, že číslo bolo prenesené oneskorene alebo bolo prenesené k inému operátorovi proti vôli účastníka, poskytne účastníkovi kompenzáciu do 60 dní od doručenia žiadosti o kompenzáciu.
     Proces prenosu čísla sa začína na základe žiadosti žiadateľa podanej prijímajúcemu podniku a uzavretia zmluvy o prenose čísla. Smernica Európskej komisie umožňuje rozdeliť proces na administratívnu a technickú časť. Zmluva o prenose čísla nadobúda účinnosť tretí pracovný deň odo dňa jej uzatvorenia, ak žiadateľ od zmluvy o prenose čísla neodstúpil. Podnik sa môže so žiadateľom dohodnúť aj na neskoršej účinnosti zmluvy o prenose čísla. Žiadateľ môže od zmluvy o prenose čísla odstúpiť kedykoľvek do nadobudnutia jej účinnosti bez udania dôvodu. Číslo účastníka sa aktivuje najneskôr štvrtý pracovný deň od doručenia žiadosti prijímajúcemu podniku, ak sa účastník a prijímajúci podnik nedohodli na dlhšej lehote ukončenia prenosu čísla. Pre žiadosti doručené do 31. marca 2012 platí, že zmluva o prenose čísla nadobúda účinnosť štvrtý pracovný deň odo dňa jej uzatvorenia, ak žiadateľ od zmluvy o prenose čísla neodstúpil, a číslo účastníka sa aktivuje najneskôr piaty pracovný deň od doručenia žiadosti prijímajúcemu podniku, ak sa podnik a žiadateľ nedohodli na dlhšej lehote ukončenia prenosu čísla.