Nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií

EÚ EVS
MVSR

 Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/
 
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Názov projektu: Nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií

Kód ITMS2014+ projektu: 314011CKV6

Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 06/2022 – 11/2023

Celkový rozpočet: 1 399 608,00 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky sociálny fond
 
Stručný popis projektu:
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) je národným regulačným orgánom pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb a jeho činnosť smeruje predovšetkým k napĺňaniu cieľov Digitálneho kompasu EÚ, ktorého víziou je do roku 2030 zabezpečiť občanom a socio - ekonomickým subjektom Únie konektivitu k ultrarýchlemu internetu.

Cieľom projektu je predstaviť inovované prístupy k regulácii elektronických komunikácií v intenciách nového zákona o elektronických komunikáciách. Predmetom projektu je najmä optimalizácia existujúceho regulačného rámca, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti regulácie elektronických komunikácií. V projekte sa zadefinuje nový prístup k regulovaniu trhov elektronických komunikácií a to tým, že sa vytvorí otvorená platforma pre komunikáciu s dotknutými trhovými subjektmi (t. j. telekomunikačnými operátormi). Úrad, Občianske združenie Fórum pre komunikačné technológie, členmi ktorého sú najväčší slovenskí telekomunikační operátori a ostatné profesijné združenia/organizácie vytvoria spoločnú pôdu pre diskusiu o priebežných výsledkov trhových analýz formou predkonzultácií. Tento prístup doposiaľ nebol v regulačnej praxi Úradu nikdy zavedený, pričom sa ukazuje, že práve vzájomná komunikácia s regulovanými subjektmi v procese tvorby trhovej analýzy je kľúčovým momentom pre správne nastavené regulačné povinnosti.

Hlavné prínosy projektu:
Prispôsobenie a optimalizácia politík na nový regulačný rámec zabezpečia dostatočnú dostupnosť pripojenia k rýchlemu internetu a požadovanú adresnosť elektronických komunikačných služieb smerom na odberateľov týchto služieb, a to s dopadom na všetky regióny Slovenska, sociálnu a ekonomickú infraštruktúru SR. Národný projekt je tematicky zameraný na zabezpečenie rastu informačnej spoločnosti prostredníctvom vytvárania optimálneho trhového prostredia, v ktorom telekomunikační operátori poskytujú digitálne služby koncovým užívateľom. Aktivity národného projektu zamerané na kľúčové analýzy regulovaného prostredia sú základným predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti telekomunikačných podnikov, kvality a dostupnosti digitálnych služieb pre všetkých občanova podnikateľov. Analýza regulovaného trhu resp. trhov slúži ako bázický dokument pre rozhodovanie Úradu o tom, na ktorom trhu a v akom rozsahu sa telekomunikačným operátorom uložia regulačné povinnosti.

Očakávané výsledky projektu:
• Koncepčné nasmerovanie budovania a zdieľania komunikačnej infraštruktúry potrebnej na fungovanie vysokokapacitných sietí;

• Efektívna regulácia trhov elektronických komunikácií podľa Odporúčania Európskej komisie z roku 2020, Rozhodnutia Regulačného úradu a vhodné nastavenie regulačných povinností;

• Nastavenie technických a ekonomických parametrov pre univerzálnu službu elektronických komunikácií a spôsob u poskytovania univerzálnej služby je všetkých spotrebiteľov v SR.
 
 
Projekt je navrhnutý s dobou trvania hlavných aktivít na 18 mesiacov.
 
 
Fotogaléria: (Link)
Priebežné informácie o projekte: (Link)