Nové „voľné“ pásmo pre poskytovateľov prístupu do internetu

28.07.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravil návrh všeobecného povolenia na základe ktorého budú, po stanovení konečných podmienok, alternatívni poskytovatelia prístupu do internetu (ISP) a iných dátových služieb môcť využívať okrem pásma 2,4 GHz aj ďalšie „voľné“ pásmo.

ISP často využívajú, ako alternatívne prístupové prostriedky, rádiové zariadenia RLAN, ktoré pracujú v zmysle všeobecného povolenia na frekvenciách 2400 - 2483,5 MHz s maximálnym vyžiareným výkonom 100 mW. Frekvencie v pásme 2,4 GHz sú najmä vo väčších mestách doslova preplnené. Okrem zariadení RLAN je možné využiť aj zariadenia HIPERLAN, ktoré pracujú v zmysle všeobecného povolenia na frekvenciách 5150 – 5350 MHz, ale výlučne na vnútorné použitie, t.j. v budovách, kongresových halách, atď. ISP budú môcť na základe nového všeobecného povolenia využiť na vonkajšie účely aj zariadenia HIPERLAN, ktoré budú pracovať na frekvenciách 5470 – 5725 MHz s maximálnym vyžiareným výkonom až 1 Watt. Za využívanie týchto frekvencií sa rovnako, ako u iných všeobecných povolení, nebude platiť úhrada.

TÚ SR v 6. čísle Vestníka TÚ SR z 30. júla 2004 a na svojej stránke zverení návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN). Toto všeobecné povolenie bude oprávňovať fyzické ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia stanovených podmienok.

ISP zrejme ocenia, že rádiové zariadenie bude možné prevádzkovať na frekvenciách 5470 – 5725 MHz vo vnútri ako aj mimo uzatvorených areálov a budov. Šírka kanálu bude stanovená na 20 MHz. Stredná frekvencia prvého kanálu bude 5 500 MHz a posledného kanálu 5 700 MHz. Povolená anténa bude integrovaná alebo meraná spolu so zariadením a definovaná v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti, alebo vyhlásením výrobcu o zhode. ISP zrejme ocenia aj povolený výkon. Maximálna stredná hodnota e.i.r.p. (ekvivalentný izotropický vyžiarený výkon) bude 1W. V prípade inej šírky kanála max. stredná hodnota e.i.r.p. 50 mW/MHz v každom 1 MHz pásma.

Zariadenie bude musieť byť vybavené DFS (dynamický výber frekvencie) a TPC (kontrola vysielaného výkonu). Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nebudú mať právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastane v dôsledku závady rádiových zariadení, bude prevádzkovateľ povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu zasielať na Telekomunikačný úrad SR. TÚ SR po zapracovaní relevantných pripomienok vyhlási všeobecné povolenie vo vestníku. Termín vyhlásenia musí byť podľa zákona o elektronických komunikáciách najmenej 60 dní po zverejnení návrhu všeobecného povolenia.

V Bratislave 28. júla 2004.