Novela mohla napraviť niektoré nedokonalosti zákona

02.07.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) s poľutovaním prijal informáciu o neschválení novely zákona o telekomunikáciách. Predložená novela zďaleka neriešila všetky nedokonalosti zákona, ale po úpravách mohla pomôcť vyriešiť aspoň tie najzásadnejšie. Úrad bude musieť aj naďalej rozhodovať podľa nedokonalej legislatívy, pričom sa bude dostávať do zbytočných problémov.

Súčasné znenie zákona o telekomunikáciách nedáva TÚ SR dostatočné kompetencie a úrad sa tak bez vlastného pričinenia stáva terčom kritiky. Posilnenie kompetencií úradu mala riešiť už novela zákona o telekomunikáciách, ktorú nepodpísal prezident a poslanci ju napokon nepodporili. 21. mája 2003 Národná rada SR schválila ďalšiu navrhovanú novelu zákona o telekomunikáciách, ktorú prezident taktiež nepodpísal a vrátil NR SR.

Podľa novely zákona o telekomunikáciách by TÚ SR napr. mal pri vykonávaní regulácie právo z vlastného podnetu alebo na návrh aspoň jednej zo zmluvných strán vstupovať do rokovaní o uzatváraní zmlúv o vzájomnom prepojení, posudzovať ich prípravu, vyžadovať od zmluvných strán špecifikáciu otázok, ktoré musia zmluvy obsahovať, ako aj špecifikovať opatrenia v prípade zistených nedostatkov. Podľa doteraz platného zákona, TÚ SR nemá kompetenciu vstupovať do rokovaní o prepojení telekomunikačných sietí.

Podľa zákona o telekomunikáciách majú telekomunikační operátori právo a povinnosť sa na požiadanie navzájom prepojiť. Vzájomné prepojenie sietí musí byť prístupné v obvyklých bodoch prepojenia a v kvalite, ktorá nie je horšia ako prevádzkovanie telekomunikačnej siete pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa. Prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu sú povinní umožniť prepojenie za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických špecifikácií a z podmienok, ktoré nie sú diskriminujúce, v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom cena vzájomného prepojenia musí byť založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Zákon doteraz nešpecifikuje napr. čo je to primeraná lehota.

Vzhľadom na to, že nebol schválený ani spomenutý návrh novely zákona, tak nevyhovujúci stav legislatívy zmení až zákon o elektronických komunikáciách, ktorý v roku 2004 nahraní zákon o telekomunikáciách. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR.

V Bratislave 2. júla 2003.