Nový predseda Telekomunikačného úradu SR

14.12.2000, Tlačová správa
Dňa 14. decembra 2000 o 10,00 hodine odovzdal predseda Národnej rady SR Jozef Migaš menovací dekrét Ing. Milanovi Luknárovi, ktorý bol 12. decembra 2000, na návrh Vlády SR, zvolený Národnou radou Slovenskej republiky do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Do zvolenia predsedu úradu podľa § 7 zákona vykonával jeho právomoci doterajší riaditeľ Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky Ing. Ľudovít Hogh.

22. novembra 2000 vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu Ing. Milana Luknára do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh na voľbu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky na šesťročné obdobie predsedovi Národnej rady SR. Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko. Dňa 5. decembra 2000 sa návrhom voľby predsedu TÚ SR zaoberal Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ktorý odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh schváliť.

V zmysle § 7 ods. 3 zákona funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je šesťročné. Predseda úradu môže vykonávať funkciu predsedu najviac dve funkčné obdobia.

V zmysle § 7 ods. 4 zákona predseda úradu nesmie počas výkonu funkcie:

1. vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ani pôsobiť v ich prospech,
2. vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia,
3. byť zamestnancom, spoločníkom ani konateľom právnickej osoby vykonávajúcej telekomunikačné činnosti, ani pôsobiť v jej prospech alebo neprospech.

V zmysle § 7 ods. 5 predsedu úradu možno pred uplynutím funkčného obdobia odvolať, ak:

1. si neplní povinnosti podľa zákona,
2. nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 7 ods. 4 zákona,
3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný č in súvisiaci s výkonom funkcie,
4. počas najmenej šiestich mesiacov nemôže vykonávať svoju funkciu,
5.vzdal sa funkcie.

V Bratislave 14.12. 2000.