Nový predseda za pol roka dosiahol viaceré zmeny

20.07.2008, Tlačová správa
Za prvých šesť mesiacov funkčného obdobia predsedu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), Branislava Máčaja došlo k viacerým zásadným zmenám v činnosti TÚ SR a jeho prístupe k regulovanému sektoru. Nový predseda zefektívnil riadenie na úrade, zrýchlil rozhodovanie na úrovni predsedu, s definitívnou platnosťou rozhodol o povinnostiach významného podniku na trhu širokopásmového prístupu ako aj ďalších troch relevantných trhoch, zintenzívnil komunikáciu s masmédiami... TÚ SR zaviedol systémové kontroly plnenia povinností podnikov a pristúpil k ich dôslednému vymáhaniu. Zamestnanci úradu oproti minulosti pozitívnejšie vnímajú prácu a vystupovanie predsedu a rovnako i zmeny, ktoré pod jeho vedením nastali.

Nový predseda zefektívnil riadenie na úrade, keď od apríla zredukoval počet odborov na úrade a znížil počet riaditeľov podriadených predsedovi na tretinu z pôvodného počtu. Spolu s ďalšími organizačnými zmenami vytvoril priestor pre budúce posilnenie regulačných zložiek úradu tak, ako deklaroval pri nástupe do svojej funkcie. Zrýchlenie rozhodovania na úrovni predsedu smerom dovnútra úradu sa prejavilo takmer okamžite, čo pozitívne vnímajú najmä zamestnanci úradu.

Predseda úradu s definitívnou platnosťou rozhodol o povinnostiach významného podniku na trhu širokopásmového prístupu. Uložené povinnosti prispejú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj konkurencie napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL, ako aj služieb IPTV. Rozšírenie priestoru pre konkurenciu v tejto oblasti napomôže ďalšiemu rastu počtu užívateľov týchto služieb a vyvolá tlak na ďalšie zvyšovanie ich kvality a znižovanie ich cien. Predseda úradu rovnako definitívne uložil povinnosti významnému podniku na trhu prenosu televízneho a rozhlasového vysielania, na trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti a pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov. TÚ SR nariadil znížiť ceny za prepojenie sietí, ktoré významný podnik v pevnej sieti účtuje svojim konkurentom. TÚ SR začal dôsledne kontrolovať plnenie povinnosti podnikov a ukladať sankcie v prípade ich porušovania. TÚ SR uložil pokuty podnikom napr. za neskoré zverejnenie tarify, za neprenesenie čísel a 27 podnikom za to, že včas alebo vôbec nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb. Trom podnikom právoplatne uložil zákaz činnosti. Počas prvého polroka funkčného obdobia nového predsedu sa na trhu udiali aj ďalšie pozitívne zmeny. Došlo k zníženiu cien za uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, pričom ceny sa dostali na úroveň priemeru krajín EÚ. Došlo aj k odstráneniu niektorých administratívnych bariér pri poskytovaní služby prenositeľnosti čísla a služby výberu podniku individuálnou voľbou (tzv. CS) a predvoľbou (tzv. CPS).

Uznesením Národnej rady SR č. 198 zo dňa 14. decembra 2006 bol dňom 15. decembra 2006 vymenovaný do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu SR Mgr. Branislav Máčaj. Máčaj vystriedal predchádzajúceho predsedu, ktorému skončilo šesťročné funkčné obdobie.V Bratislave 20. júla 2007.