Nový termín podania žiadosti o licenciu FWA

09.04.2001, Tlačová správa

V piatok 6. apríla 2001 pristúpil Telekomunikačný úrad SR k zmene konečného termínu podania žiadosti o licenciu FWA. Telekomunikačný úrad SR tak urobil na základe návrhu zo strany záujemcov o pridelenie licencie počas stretnutia, ktorého predmetom bolo zodpovedanie otázok týkajúcich sa podmienok výberového konania. Nový konečný termín podania žiadosti o licenciu FWA je 27. apríl 2001 do 12,00 hod.

Počas približne tojhodinového stretnutia zodpovedal úrad na otázky, ktoré boli zamerané na preukazovanie finančnej spôsobilosti uchádzača, predkladané doklady, legislatívnu formu konzorcia, rádiové zariadenia, poplatky, náležitosti ponuky a podmienky budúcich licencií. Na časť otázok požadovali záujemcovia písomnú odpoveď, resp. stanovisko úradu. Vzhľadom na to, že nebolo možné vydať písomné stanovisko k otázkam ihneď, záujemcovia navrhli úradu presunúť konečný termín podania žiadosti o licenciu.

V Bratislave 9. apríla 2001