O lukratívne frekvencie je záujem

15.11.2007, Tlačová správa
V stanovenom termíne 15.11. 2007 do 13:30 hodiny predložili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ponuky do výberových konaní na pridelenie frekvencií o „štandardnej“ šírke 56 MHz aj o šírke 112 MHz v pásme 26 GHz spoločnosti GTS Nextra, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. Ponuku do výberového konania na pridelenie frekvencií v pásme 28/29 GHz predložila spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. a ponuky do výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 41,5 - 43,5 GHz v lokalitách Bratislava, Trenčín a Trnava predložili spoločnosti MOVYS Com, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Tachyón, s.r.o. a TBDS, a.s. Výberová komisia stanoví poradie uchádzačov podľa jediného kritéria, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov.

TÚ SR predloží neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorú vymenoval predseda úradu. Výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritéria - výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov uvedeného vo výzvach a určí poradie účastníkov výberových konaní, o čom vyhotoví správu. Zákon umožňuje operátorom obchodovať s frekvenciami. TÚ SR bral tento fakt do úvahy a stanovil výšku úhrady ako jediné kritérium z dôvodu jeho maximálnej transparentnosti. Úrad tým zároveň vytvoril priestor pre maximalizáciu príjmu do štátneho rozpočtu za tieto frekvencie.

Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu úrad v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad oznámi výsledok výberového konania a zároveň konanie o ich žiadosti zastaví. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií s úspešnými účastníkmi výberového konania. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

Dňa 15.10. 2007 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo Vestníku TÚ SR, v jednom celoštátnom periodiku (SME) a na internete  šesť výziev na predkladanie ponúk do výberových konaní. Úspešní uchádzači vo výberových konaniach získajú frekvencie, ktoré im umožnia budovať siete a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní digitálnej televízie, internetu a hlasu pre koncových užívateľov, ďalej pri poskytovaní tzv. „poslednej míle“ pre alternatívnych operátorov a pod. TÚ SR v týchto výberových konaniach určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov, pričom stanovil očakávanú minimálnu ponuku.

Súvisiaca tlačová správa

V Bratislave 15. novembra 2007.