O2 hrozí pokuta za porušenie zákona

21.03.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) z dôvodu, že nezverejnila včas tarifu (cenník). O2 hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 3 mil. Sk. TÚ SR kontrolou zistil, že O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom. TÚ SR ďalej zistil, že O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania.

TÚ SR vykonal z vlastného podnetu kontroly v O2. Prvou kontrolou vo februári preveroval, či O2 vydala a zverejnila včas všeobecné podmienky a tarifu, či eviduje osobné údaje všetkých účastníkov podniku (osobné údaje „zákazníkov“ O2) v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách. Druhou kontrolou 9.3. 2007 preveroval, či O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Tento záväzok na seba O2 vzala počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. Záväzok je súčasťou podmienok povolenia.

§ 71 ods. 3 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách „Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto ... nezverejnil včas tarifu (§ 41 ods. 1)...“

§ 71 ods. 6 zákona „Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.“

§ 41 ods. 1 zákona „Podnik poskytujúci verejné služby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať a zverejniť tarifu.“V Bratislave 21. marca 2007.