O2 Slovakia získala ďalšie frekvencie v pásme 3,5 GHz

16.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) po elektronickej aukcii pridelil spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. (O2) ďalšie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz pre celé územie Slovenskej republiky na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb. Sú to štyri bloky so šírkou 5 MHz TDD nepárové, ktoré boli v minulosti využívané ako ochranné kanály a jeden frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz FDD párový. Spoločnosť O2 je povinná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia zaplatiť jednorazovú úhradu 589 393 EUR za pridelené frekvencie. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 08.08.2016. Povolenie je platné do 31.08.2025.
     O2 Slovakia je povinná do 18 mesiacov od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia zriadiť a trvalo prevádzkovať počas celej doby platnosti rozhodnutia minimálne jeden samostatný prístupový bod aspoň v jednej obci, resp. v prípade okresov Bratislava I až V a Košice I až IV minimálne jeden samostatný prístupový bod v každom jednom okrese, do 24 mesiacov v dvoch obciach a do 30 mesiacov v troch obciach pod 5000 obyvateľov v každom okrese Slovenskej republiky. Prístupový bod zriadený na hranici obcí alebo okresov nie je možné považovať za prístupový bod pre viac ako jednu obec alebo okres.
     Dňa 09.05.2016 RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie. Predmetom výberového konania boli spomínané frekvenčné bloky pre celé územie Slovenskej republiky. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré bolo vyvolávacou cenou a predstavovalo pre jeden frekvenčný blok so šírkou 5 MHz hodnotu 45 tis. EUR a pre frekvenčný blok so šírkou 2x5 MHz hodnotu 112,5 tis. EUR. Spolu s O2 Slovakia súťažila o tieto frekvencie aj spoločnosť SWAN, a.s.