Obaja mobilní operátori už zaplatili úhradu za predĺženie povolení

12.12.2011, Tlačová správa

     Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (Orange) zaplatila v lehote stanovenej rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) jednorazovú úhradu za predĺženie pridelenia frekvencií vo výške 40 686 786,80 eura. Úhrada bola pripísaná na účet TÚ SR 9.12.2011. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) zaplatila jednorazovú úhradu za predĺženie pridelenia frekvencií vo výške 47 766 928,40 eura už 5.9.2011. Jednorazové úhrady sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
     Predseda TÚ SR ako správny orgán 2. stupňa, v zákonnej lehote rozhodnutím zamietol rozklad mobilných operátorov Orange a ST a potvrdil rozhodnutie vecne príslušného odboru TÚ SR. Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 28.11.2011. Orange a ST boli podľa rozhodnutí povinní do 14 dní zaplatiť jednorazovú úhradu. V auguste 2011 TÚ SR podľa zákona o elektronických komunikáciách rozhodol o predĺžení povolení a o výške jednorazovej úhrady za predĺženie vymedzenia frekvencií.
     Mobilní operátori Orange a ST majú už od leta právoplatne predĺžené povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení o 10 rokov. Tieto povolenia nadväzujú na povolenia na používanie frekvencií, ktorých platnosť TÚ SR predĺžil rovnako o 10 rokov. Rovnako sú už právoplatné predĺžené povolenia na používanie čísel. Celkovo išlo rádovo o tisíce predĺžených povolení. Bez týchto povolení by nebolo možné prevádzkovať mobilné siete.
     Na prvostupňových rozhodnutiach TÚ SR, voči ktorým podali mobilní operátori rozklad, pracoval tím špecialistov pre oblasť správy frekvenčného spektra, ekonomickej regulácie a práva. TÚ SR začal prípravu na predlžovanie platností povolení už v roku 2010, vystúpil s touto témou na odborných konferenciách, následne urobil verejnú konzultáciu na túto tému a urobil prieskum medzi národnými regulačnými autoritami pre oblasť elektronických komunikácií (NRA) v krajinách Európskej únie (na Slovensku ňou je TÚ SR) a zisťoval, ako postupovali pri predlžovaní platnosti povolení. Účinnosť novely zákona, ktorá upravuje predĺženie a spoplatnenie predĺženia povolení je 1. mája 2011. Operátori doručili TÚ SR žiadosť o predĺženie povolenia v druhej polovici, resp. na konci júna 2011, čím sa podľa zákona začalo konanie vo veci. TÚ SR rozhodoval striktne podľa príslušných zákonov. Pri výpočte výšky jednorazovej úhrady za predĺženie povolení vychádzal z údajov od operátorov. Za správnosť predložených údajov zodpovedajú operátori. Pri určovaní výšky poplatku za predĺženie platnosti povolení neexistuje medzinárodne stanovená ani odporúčaná metodika. TÚ SR preto urobil vyššie spomínaný prieskum medzi NRA. Miera finančného zaťaženia operátorov je v rozpätí, v ktorom rozhodovali aj iné NRA v krajinách EÚ.