Občania a podnikatelia začínajú komunikovať s TÚ SR viac elektronicky

07.08.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) konštatuje, že občania aj podniky („telekomunikační operátori“) čoraz častejšie využívajú možnosť komunikovať s TÚ SR elektronicky namiesto osobnej návštevy. Prináša to pre obe strany úsporu času a financií. TÚ SR predpokladá, že rast využívania služieb elektronickej štátnej správy bude aj naďalej pokračovať.

V prípade, žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií sa v roku 2007 žiadatelia v 63 % prípadoch obrátili na TÚ SR elektronicky. V 1. polroku 2008 podiel elektronicky podaných žiadostí stúpol na 71 %. V posledných rokoch záujemcovia posielajú svoje návrhy a pripomienky k navrhovaným materiálom takmer výlučne elektronicky. Takisto podniky posielajú technické špecifikácie rozhraní sietí a formuláre o uvedení zariadení malého výkonu (RLAN) do prevádzky takmer výlučne elektronicky. Rovnaká situácia je pri posielaní oznámenia výrobcami, ktorí uvádzajú na trh rádiové alebo koncové telekomunikačné zariadenie. TÚ SR dostáva podnety na vykonanie kontroly prevažne písomne, ale v posledných rokoch zaznamenáva rast podaní, ktoré boli zaslané elektronickou poštou. Návrhy na mimosúdne riešenie sporu medzi užívateľmi služieb a operátormi prichádzajú takmer výlučne písomne. Výnimku tvoria len návrhy podané v Bratislavskom kraji, kde návrhy podané elektronicky tvoria už dnes väčšinu.

V minulosti TÚ SR v rámci elektronizácie štátnej správy a približovania sa potrebám občanom a telekomunikačným operátorom sústredil na svoju internetovú stránku http://www.teleoff.gov.sk/sk/eGovernment/index.html situácie, ktoré sú v kompetencii TÚ SR a je ich možné riešiť elektronicky bez potreby využitia elektronického podpisu a zároveň bezplatne. TÚ SR následne vyzval verejnosť a telekomunikačných operátorov, aby nemíňali svoj čas a peniaze návštevou úradu, alebo zasielaním dokumentov tradičnou poštou, ale komunikovali s úradom v maximálnej možnej miere elektronicky. Reakciou bolo zvýšenie využívania tejto možnosti.

TÚ SR už niekoľko rokov poskytuje pre verejnosť niektoré služby elektronicky. Od roku 2000 verejnosť začala viac využívať túto možnosť. Občania a podniky začali žiadať o sprístupnenie informácií, sťahovať si zo stránok úradu predpísané tlačivá, elektronicky dávať podnety na výkon štátneho dohľadu, t.j. kontroly u telekomunikačných podnikov a nahlasovať rušený príjem rozhlasu a televízie, atď. Prelomovým rokom sa stal rok 2004, keď úrad začal rozširovať služby elektronickej štátnej správy do dnešnej podoby a začal o nich informovať verejnosť.

V Bratislave 7. augusta 2008.