Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I a II

Rádiokomunikačná prevádzka


   1. Prednostné poradie správ v leteckej pohyblivej službe
   2. Účel rádiového zariadenia v pohyblivej leteckej službe
   3. Technika vysielania
   4. Volacie a pracovné frekvencie, spôsob volania
   5. Predbežné operácie pred začiatkom vysielania
   6. Postupy pri vysielaní na skúšku
   7. Volanie a odpoveď na volanie
   8. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
   9. Hláskovanie (slovensky, medzinárodne)
  10. Tiesňový signál, tiesňové volanie, tiesňová správa
  11. Medzinárodné tiesňové frekvencie
  12. Postup pri tiesňovej prevádzke
  13. Súrny signál, súrna správa
  14. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa
  15. Štandardné slová a frázy
  16. Oprava a opakovanie správy
  17. Overovanie správy a potvrdzovanie správy
  18. Vysielanie meteorologických a iných letiskových informácií (VOLMET)

Elektrotechnika a rádiotechnika


   1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
   2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
   3. Jednotky elektrických veličín
   4. Ohmov zákon
   5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
   6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
   7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
   8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
   9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
  10. Rozdelenie rádiových vĺn a ich šírenie
  11. Antény, napájače, druhy
  12. Vzťah medzi frekvenciou a dĺžkou vlny
  13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka

Rádiokomunikačné predpisy


   1. Identifikačný znak
   2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
   3. Vnútroštátne volacie značky, ich tvorba a použitie
   4. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
   5. Právomoc veliteľa lietadla pri palubnej rádiostanici
   6. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
   7. Predmet úpravy Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
   8. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
   9. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
  10. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
  11. Verejná sieť
  12. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
  13. Vysielacia rádiová stanica
  14. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
  15. Doklady rádiovej stanice leteckej pohyblivej služby
  16. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
  17. Telekomunikačné tajomstvo
  18. Ochrana proti rušeniu
  19. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
  20. Osobitná odborná spôsobilosť
  21. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
  22. Kontrola rádiových staníc leteckej pohyblivej služby cudzími orgánmi

Pre obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I sa ďalej vyžaduje základná znalosť anglického jazyka a schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.