Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu

Rádiokomunikačné predpisy


   1. Identifikačný znak
   2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
   3. Vnútroštátne volacie značky, ich tvorba a použitie
   4. Poplachový signál
   5. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
   6. Právomoc veliteľa lode pri palubnej rádiostanici
   7. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
   8. Predmet úpravy Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
   9. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
  10. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
  11. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
  12. Verejná sieť
  13. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
  14. Vysielacia rádiová stanica
  15. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
  16. Doklady rádiovej stanice plavebnej pohyblivej služby
  17. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
  18. Telekomunikačné tajomstvo
  19. Ochrana proti rušeniu
  20. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
  21. Osobitná odborná spôsobilosť
  22. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
  23. Kontrola rádiových staníc plavebnej pohyblivej služby cudzími orgánmi

Rádiokomunikačná prevádzka


   1. Prednostné poradie správ v plavebnej pohyblivej službe
   2. Účel rádiového zariadenia v pohyblivej službe
   3. Technika vysielania
   4. Volacie a pracovné frekvencie, spôsob volania
   5. Predbežné operácie pred začiatkom vysielania
   6. Volanie a odpoveď na volanie
   7. Postup pri vysielaní na skúšku
   8. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
   9. Hláskovacia tabuľka (slovenská, medzinárodná)
  10. Štandardné slová a frázy
  11. Oprava a opakovanie správ
  12. Overovanie správ a potvrdzovanie správ
  13. Medzinárodné tiesňové a volacie frekvencie
  14. Tiesňový signál, tiesňové volanie, tiesňová správ
  15. Tiesňová korešpondencia, ukončenie tiesňovej korešpondencie
  16. Súrny signál, súrna správa
  17. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa

Elektrotechnika a rádiotechnika


   1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
   2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
   3. Jednotky elektrických veličín
   4. Ohmov zákon
   5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
   6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
   7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
   8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
   9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
  10. Rozdelenie rádiových vľn a ich šírenie
  11. Antény, napájače, druhy
  12. Vzťah medzi frekvenciou a dĺžkou vlny
  13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka