Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty

Rádiokomunikačné predpisy


   1. Identifikačný znak
   2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
   3. Účel a tvorba ATIS kódu vo vzťahu k volaciemu znaku
   4. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
   5. Právomoc veliteľa lode pri palubnej rádiostanici
   6. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
   7. Predmet úpravy Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
   8. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
   9. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
  10. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
  11. Verejná sieť
  12. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
  13. Vysielacia rádiová stanica
  14. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
  15. Doklady rádiovej stanice plavebnej pohyblivej služby, Príručka pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách
  16. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
  17. Telekomunikačné tajomstvo
  18. Ochrana proti rušeniu
  19. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
  20. Osobitná odborná spôsobilosť
  21. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
  22. Kontrola rádiových staníc plavebnej pohyblivej služby cudzími orgánmi

Rádiokomunikačná prevádzka


   1. Prednostné poradie správ v plavebnej pohyblivej službe
   2. Účel rádiového zariadenia a typy staníc
   3. Typy služieb v rádiotelefónnej službe vo vnútrozemských vodných cestách
   4. Technika vysielania
   5. Medzinárodné rozdelenie kanálov, ich použitie a výkonové obmedzenia
   6. Základné operácie pred začiatkom vysielania
   7. Volanie a odpoveď na volanie
   8. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
   9. Hláskovacia tabuľka (slovenská, medzinárodná)
  10. Štandardné slová a frázy
  11. Oprava a opakovanie správ
  12. Overovanie správ a potvrdzovanie správ
  13. Tiesňový signál, tiesňové volanie, tiesňová správa, tiesňová korešpondencia, ukončenie tiesňovej korešpondencie
  14. Súrny signál, súrna správa
  15. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa

Elektrotechnika a rádiotechnika


   1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
   2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
   3. Jednotky elektrických veličín
   4. Ohmov zákon
   5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
   6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
   7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
   8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
   9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
  10. Rozdelenie rádiových vĺn a šírenie VKV
  11. Antény, napájače, druhy
  12. Vzťah medzi frekvenciou a dĺžkou vlny
  13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka