Očakávané udalosti v oblasti elektronických komunikácií v roku 2011

22.12.2010, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií očakáva v roku 2011 tieto významné udalosti:

- TÚ SR sa bude aj naďalej aktívne podieľať na implementácii nového regulačného rámca do zákona o elektronických komunikáciách a odstraňovaní nedostatkov súčasného znenia zákona. Výsledkom by malo byť posilnenie nezávislosti TÚ SR podľa požiadaviek nadnárodného regulátora BEREC, ktorého podpredsedom rady je aj predseda TÚ SR, Európskej komisie a nového regulačného rámca, skrátenie lehoty na prenesenie čísla z piatich na jeden deň a ďalšie pozitívne zmeny.
- vyhlásenie výberových konaní na prideľovanie frekvencií, ktoré budú využité na budovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie služieb v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie a s ohľadom na podporu rozvoja širokopásmového internetu a ďalších služieb.
- v oblasti televízneho terestriálneho vysielania prebehne postupné vypínanie analógových vysielačov a rozširovanie pokrytia signálom z druhého a verejnoprávneho multiplexu DVB-T, ktoré bude sprevádzané ministerstvom riadenou informačnou kampaňou a komunikačno-produktovou kampaňou prevádzkovateľa multiplexov. Bude pokračovať koordinovanie a následné prideľovanie frekvencií pre miestne multiplexy DVB-T.
- v oblasti regulácie TÚ SR najmä rozhodnutím zníži veľkoobchodné poplatky za ukončenie volaní v mobilných sieťach všetkých troch operátorov (tzv. prepojovacie poplatky) a uloží povinnosti významnému podniku na veľkoobchodnom trhu prístupu k infraštruktúre siete na pevnom mieste.
- TÚ SR rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí refundácie čistých nákladov za roky 2005 a 2006, ktoré vznikli poskytovateľovi univerzálnej služby pri vykonávaní povinnosti univerzálnej služby a bude pokračovať v analýze úprav rozsahu uložených povinností pri poskytovaní univerzálnej služby.