Očakávané udalosti v roku 2007 z pohľadu TÚ SR

19.12.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) očakáva v roku 2007 významné zmeny v oblasti elektronických komunikácií.

 • Od januára zákon o elektronických komunikáciách umožňuje obchodovanie s frekvenciami. Následkom prevodu práv nesmie dôjsť k narušeniu súťaže. Každý prevod frekvencií bude schvaľovať TÚ SR.
 • TÚ SR zverejní výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií v pásme 26 GHz určených na budovanie pevných širokopásmových prístupových sietí. K dispozícii budú dva bloky frekvencií pre regionálne pridelenie a jeden blok pre celoplošné pridelenie. Držitelia povolení vytvoria konkurenciu pri poskytovaní širokopásmového pripojenia. TÚ SR ďalej zverejní výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií v pásme 28 GHz určených na budovanie infraštruktúry verejných elektronických komunikačných sietí.
 • Od januára bude spoplatnené právo využívať frekvencie aj rozhlasovým a televíznym staniciam. Tieto boli zo zákona doteraz od platieb oslobodené.
 • TÚ SR rozhodne o úprave cien za zostavenie a ukončovanie volaní v sieti Slovak Telekom a následne bude upravená referenčná ponuka na prepojenie. Správne konanie začalo 4. decembra 2006.
 • Počas februára vstúpi na trh tretí mobilný operátor. Na začiatku bude poskytovať služby na základe zmluvy o národnom roamingu a o cca mesiac neskôr aj prostredníctvom vlastnej GSM siete. V cca polovici roku začne prevádzkovať aj sieť UMTS. Vstup operátora na trh vyvolá tlak na skvalitňovanie služieb a znižovanie cien.
 • TÚ SR bude kontrolovať dodržiavanie povinností, ktoré stanovil významným podnikom a zároveň bude pokračovať v druhom kole analýz relevantných trhov, pričom bude zisťovať, aké zmeny nastali na trhoch od posledných analýz.
 • Predseda TÚ SR rozhodne o opravných prostriedkoch – rozkladoch, ktoré podal významný podnik voči rozhodnutiam úradu o určení významného podniku a uložení povinností. Úlohou uložených povinností je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.
 • Po nadobudnutí účinnosti zákona o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu TÚ SR zverejní návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým určí technické podmienky prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Predpis je jednou z podmienok na začatie výberových konaní na prevádzkovateľov digitálneho vysielania. TÚ SR následne začne výberové konania na prevádzkovateľov digitálneho vysielania.
 • TÚ SR predĺži povolenia na pilotný projekt DVB-T (terestriálne digitálne televízne vysielanie) tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne vysielanie až do začatia riadneho vysielania.
 • TÚ SR vstúpi na základe požiadaviek trhu do prebiehajúcich rokovaní o uvoľnenom prístupe k účastníckym vedeniam a príp. rozhodne o zmene referenčnej ponuky.
 • V neposlednom rade TÚ SR očakáva zmenu financovania a postavenia úradu.


V Bratislave 19. decembra 2006.