Ochrana proti rušeniu

     Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.

     Prevádzkovať možno len také elektrické alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveň rušenia vznikajúceho pri prevádzke neprekračuje úroveň, nad ktorou iné zariadenie nemôže fungovať v súlade s jeho určením, a ktoré je skonštruované tak, aby malo primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá mu umožní byť v prevádzke v súlade s jeho určením. 

     Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie, alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie. 

     Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení siete alebo zariadenia do prevádzky.

     Za škodlivé rušenie sa nepovažuje použitie technického prostriedku, ktorý môže použiť oprávnený orgán štátu na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie osôb, na zabezpečenie chránených objektov a chránených priestorov, v ktorých sú prerokúvané utajované skutočnosti, proti odpočúvaniu, na zabezpečenie ochrany chránených osôb alebo na zabránenie šírenia rádiových vĺn; ich použitím však nemožno ohroziť funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb. Za prípadné škody spôsobené podniku obmedzením prevádzky siete zodpovedá oprávnený orgán štátu. 

     Podnik nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne inému subjektu, vrátane užívateľov, obmedzením prevádzky siete spôsobenému použitím technického prostriedku podľa odseku 5.

Ako správne postupovať v prípade rušenia rozhlasu alebo televízie

 
     V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na regulačný úrad SR (RÚ), ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách. RÚ odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby (MMDS operátora alebo "káblového" operátora).

     Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše RÚ nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára.

Pri nahlasovaní rušenia je potrebné uviesť najmä:

  1. Kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt)
  2. Aká frekvencia - aký program je rušený
  3. Od kedy sa rušenie prejavuje
  4. Čas v ktorom sa rušenie prejavuje
  5. Ako sa rušenie prejavuje (napr. vrčanie zvuku, pruhy v obraze...)
  6. Ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna anténa...)

Ďalej postupujte podľa pokynov zamestnancov úradu. Tento postup primerane platí aj pri nahlasovaní rušenia rádiových sietí.

Kontakt na pracoviská RÚ

Mesto

Telefón

Bratislava

02/40 20 69 27

Banská Bystrica

048/4135 001

Košice

055/7871 500

Nitra

037/6524 064

Prešov

051/7711 578

Žilina

041/5626 701

 

Adresa elektronickej schránky

od 1.1.2015: http://podatelna.gov.sk  

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v prechodnom období používa aj elektronickú adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk, ktorá umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.

Elektronická podateľňa prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu.