Ochrana proti rušeniu

Ako správne postupovať v prípade rušenia alebo nekvalitného príjmu rozhlasu alebo televízie

 
V prípade zhoršenia kvality rozhlasového alebo televízneho príjmu, napr. obraz začne „štvorčekovať“, „mrznúť“ a zvuk je prerušovaný, akoby „sekal“, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odporúča najskôr skontrolovať, či si diváci alebo poslucháči problém nechtiac nespôsobili sami, alebo vzniknutý problém nezavinila sila prírody. RÚ nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení používaných divákmi alebo poslucháčmi.
 
Bez ohľadu na spôsob televízneho príjmu, RÚ odporúča v prvom rade skontrolovať televízny prijímač a kontakty. Napr. pri neopatrnom utieraní prachu alebo pri vysávaní sa kontakt môže uvoľniť, či prerušiť. Ak problém pretrváva, ďalší postup je závislý od toho, či  poskytovateľ poskytuje divákovi služby retransmisie (napr. MMDS, káblová TV, IPTV, satelit...), alebo terestriálne služby, t. j. pomocou antény nasmerovanej na televízny vysielač. V prípade, že divák využíva služby retransmisie, nahlási poruchu služby svojmu poskytovateľovi služby.

V zimnom období môže ťažký sneh alebo ľad poškodiť zvod antény. Dokáže "obaliť" anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Niekedy stačí len zbaviť anténu snehu alebo ľadu a príjem je opäť v poriadku. Ak problém pretrváva, zhoršenie kvality príjmu môže divák alebo poslucháč oznámiť RÚ napr. e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky. RÚ vyhľadá zdroj rušenia príjmu a upovedomí  prevádzkovateľa zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, o povinnosti vykonať nápravu.

Pri oznamovaní rušenia je potrebné uviesť najmä:
  1. Kto oznamuje rušený príjem (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt)
  2. Aká frekvencia - aký program je rušený
  3. Od kedy sa rušenie prejavuje
  4. Čas, v ktorom sa rušenie prejavuje
  5. Ako sa rušenie prejavuje
  6. Ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna anténa, IPTV, satelit, MMDS, káblová TV...) 
Ďalej postupujte podľa pokynov zamestnancov úradu. Tento postup primerane platí aj pri oznamovaní rušenia rádiových sietí.

Rušenie môžete oznámiť e-mailom na adresu podnety@teleoff.gov.sk

Ak máte občiansky preukaz s čipom, rušenie môžete oznámiť ako podnet aj prostredníctvom elektronickej schránky https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda (Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb").

V prípade, že nechcete podnet podať elektronicky, môžete ho poslať poštou alebo doručiť osobne na adresu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24