Ochrana proti rušeniu

Ako správne postupovať v prípade rušenia alebo nekvalitného príjmu rozhlasu alebo televízie

     
V prípade zhoršenia kvality rozhlasového alebo televízneho príjmu, napr. obraz začne „štvorčekovať“, „mrznúť“ a zvuk je prerušovaný, akoby „sekal“, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odporúča najskôr skontrolovať, či si diváci problém nechtiac nespôsobili sami, alebo vzniknutý problém nezavinila sila prírody. RÚ nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení.

Bez ohľadu na spôsob televízneho príjmu RÚ odporúča ako prvé skontrolovať televízny prijímač a kontakty. Napr. pri neopatrnom utieraní prachu alebo pri vysávaní sa kontakt môže uvoľniť, či prerušiť. Ak problém pretrváva, tak ďalší postup je závislý od toho, či televízny divák využíva služby operátora, t. j. služby retransmisie (napr. MMDS, káblová TV, IPTV, satelit...), alebo terestriálne, t. j. pomocou antény nasmerovanej na televízny vysielač.

V zimnom období môže ťažký sneh a ľad poškodiť zvod antény. Dokáže "obaliť" anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Niekedy stačí len zbaviť anténu snehu a ľadu a príjem je opäť v poriadku. Ak problém pretrváva, tak zhoršenie kvality príjmu môže divák nahlásiť RÚ napr. e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky. RÚ vyhľadá zdroj rušenia príjmu a uloží prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, vykonať nápravu.

V prípade, že televízny divák využíva služby retransmisie, tak nahlási poruchu služby svojmu poskytovateľovi služby.
 

Pri nahlasovaní rušenia je potrebné uviesť najmä:

  1. Kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt)
  2. Aká frekvencia - aký program je rušený
  3. Od kedy sa rušenie prejavuje
  4. Čas v ktorom sa rušenie prejavuje
  5. Ako sa rušenie prejavuje
  6. Ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna anténa...)

Ďalej postupujte podľa pokynov zamestnancov úradu. Tento postup primerane platí aj pri nahlasovaní rušenia rádiových sietí.

E-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Rušenie môžete nahlásiť prostredníctvom tlačiva "Podnet", ktoré nájdete v časti "PREDPÍSANÉ TLAČIVÁ", vo formáte .odt alebo .docx a poslať na  inspection@teleoff.gov.sk Ak máte občiansky preukaz s čipom, tak podnet môžete podať pomocou elektronickej schránky https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda  (Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb").
V prípade, že nechcete podnet podať elektronicky, tak ho môžete poslať na poštovú adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor štátneho dohľadu, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.