Od januára budú užívatelia služieb viac chránení

20.12.2011, Tlačová správa

     Dňa 19.12.2011 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na /data/files/22741.pdf nové všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. TÚ SR v oblasti ochrany koncových užívateľov uložil telekomunikačným operátorom povinnosť s účinnosťou od 1.1.2012 zverejňovať informácie pre koncových užívateľov v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, a to najmä na svojom webovom sídle. Informácie musia byť transparentné, primerané a aktuálne.
     Telekomunikační operátori budú od 1.1.2012 povinní okrem iného zverejňovať: a) zmluvné podmienky, vrátane príp. minimálneho trvania zmluvy a jej ukončenia a postupy súvisiace s prenosom čísel, b) štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, pre užívateľov s nízkymi príjmami alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov, c) reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie, d) druhy ponúkaných servisných služieb, e) mechanizmy na urovnanie sporov, f) informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania, g) informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, h) informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené, i) informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.
     Od 1.4.2012 budú poskytovatelia prístupu k sieti internet povinní zverejňovať: a) max. prenosovú rýchlosť smerom k užívateľovi a od neho, b) informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napr. o pravidlách férového využívania, agregácii, blokovaní, filtrovaní), ako aj o vplyve týchto pravidiel na možnosť využívania služby užívateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia uplatňujú. Od rovnakého termínu budú operátori povinní poskytovať a) informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia; b) bez poplatku informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu užívateľovi so zdravotným postihnutím formou SMS a hlasovej správy alebo formou elektronickej pošty v prípade služby pripojenia k internetu. Telekomunikační operátori budú ďalej povinní poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr, ktorú určil TÚ SR, ktorá umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby.