Od septembra bude prenesenie čísla rýchlejšie a zrozumiteľnejšie

27.08.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dáva verejnosti do pozornosti, že od septembra sa výrazne zlepšujú podmienky na prenesenie telefónneho čísla. Podľa záväzného predpisu TÚ SR sa výrazne skráti čas na prenesenie čísla v pevných aj mobilných sieťach z 25 na max. 5 pracovných dní, čo je priemer krajín EÚ, a zavedie sa jednotná „hláska“ pri volaní na prenesené číslo v mobilných sieťach. TÚ SR ďalej publikoval odporúčanie operátorom, aby nepožadovali priame úhrady od užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla. Ak priamu úhradu od užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak aby bola maximálne vo výške priemeru krajín EÚ, t.j. 4 eurá (120,50 - Sk).
     Na zabezpečenie transparentnosti cien volaní na prenesené čísla operátor umožní volajúcemu získať zrozumiteľnú a dostatočnú informáciu o tom, do ktorej siete bolo číslo prenesené. Pred volaním sa užívateľ bude môcť informovať prostredníctvom internetovej stránky operátora alebo prostredníctvom bezplatnej krátkej textovej správy (SMS), ak operátor túto službu poskytuje, či bolo číslo prenesené do siete iného operátora. Pri volaniach na prenesené číslo v rámci mobilných sietí sa pred spojením volania ozve hlasová informácia („hláska“). Hláska v slovenskom jazyku bude môcť mať dĺžku max. 5 sekúnd, prípadne max. 11 sekúnd pri dvojjazyčnom oznámení. Hlasové oznámenie bude automaticky aktivované, pričom užívateľ bude mať možnosť deaktivácie. Po skončení hlasového oznámenia bude užívateľovi poskytnutý čas minimálne 1 sekunda na ukončenie hovoru bez toho, aby nastala tarifikácia (spoplatnenie volania).
     Aby prenesenie čísla nespôsobilo nedorozumenia s operátormi, tak je potrebné, aby sa záujemca pred požiadaním o prenesenie čísla dôkladne oboznámil so všeobecnými podmienkami operátora. Ďalej je potrebné, aby si pred požiadaním o prenesenie čísla preveril, či nemá uzavretú zmluvu na dobu určitú („zmluvná viazanosť“). V čase zmluvnej viazanosti je potrebné oboznámiť sa s prípadnými sankciami za nedodržanie zmluvných podmienok a presvedčiť sa, či telefónny prístroj nie je blokovaný len na použitie v sieti pôvodného operátora.