Odôvodnenie formy výberového konania (10 GHz Stará Ľubovňa a ďalšie)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 až 4 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk.
 
Predmet výberových konaní:
Vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10150-10300/10500-10650 MHz v okresoch Stará Ľubovňa, Šaľa a Turčianske Teplice.
 
Forma výberových konaní:
Výberové konania sa uskutočnia formou elektronickej aukcie.

Odôvodnenie formy výberového konania:
Prideľovanie frekvencií formou elektronickej aukcie je na základe informácií z realizovaných výberových konaní uskutočnených v krajinách Európskej únie považovaný za spôsob podporujúci transparentnosť, efektívnosť a nediskrimináciu v rámci otvoreného prístupu k frekvenčnému spektru v členských krajinách Európskej únie. Úrad sa s uvedeným stotožňuje, a z toho dôvodu sa rozhodol realizovať pridelenie frekvencií formou elektronickej aukcie.

Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok týchto výberových konaní postupoval tak, aby podmienky výberových konaní viedli k podpore hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu, ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.

Úrad po dôkladnom zvažovaní a náročnom rozhodovaní dospel k názoru, že pre naplnenie cieľov týchto výberových konaní je najvhodnejšia elektronická aukcia. Elektronická aukcia bude vykonaná vo formáte, ktorý umožňuje predkladať ponuky v reálnom čase na konkrétny frekvenčný blok, čo účastníkom poskytuje flexibilitu a transparentnosť výberového konania.