Odôvodnenie formy výberového konania 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk.

Predmet výberového konania:

Vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz.

Forma výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie.

Odôvodnenie formy výberového konania:
 
Prideľovanie frekvencií formou elektronickej aukcie je na základe informácií z realizovaných výberových konaní uskutočnených v krajinách Európskej únie považovaný za spôsob podporujúci transparentnosť, efektívnosť a nediskrimináciu v rámci otvoreného prístupu k frekvenčnému spektru v členských krajinách Európskej únie. Úrad sa s uvedeným stotožňuje, a z toho dôvodu sa rozhodol realizovať pridelenie frekvencií formou elektronickej aukcie.
 
Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok tohto výberového konania postupoval tak, aby podmienky výberového konania viedli k podpore hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu, ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.
 
Úrad po dôkladnom posúdení dospel k názoru, že pre dosiahnutie čo najvyššej miery transparentnosti a objektivity  v tomto výberovom konaní je najvhodnejšia elektronická aukcia, ktorá bude realizovaná vo formáte SMRA (simultaneous multiple round auction) pre frekvenčné pásmo 1800 MHz Tento formát umožňuje predkladať ponuky v reálnom čase na konkrétne frekvenčné úseky v jednotlivých aukčných kolách, čo účastníkom poskytuje flexibilitu a zabezpečuje transparentnosť výberového konania.
 
Frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz a 900 MHz budú predmetom samostatnej elektronickej aukcie vo forme časového hybridného modelu SMRA (SMRA Clock-Hybrid), ktorý v reálnom čase umožňuje predkladanie ponúk na ľubovoľný počet aukčných blokov za ceny určené úradom, čo zabezpečuje transparentnosť výberového konania.