Odôvodnenie formy výberového konania

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk.

Predmet výberového konania:
Vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz.

Forma výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční bez elektronickej aukcie.

Odôvodnenie formy výberového konania:
Keďže predmetom výberového konania sú frekvenčné úseky, ktoré vznikli implementáciou novej harmonizácie frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz, pričom zmena oproti predchádzajúcemu harmonizačnému rozhodnutiu Európskej komisie je okrem iného aj zmena kanálového rastra zo 7 MHz na 5 MHz, úrad má za to, že pridelenie frekvencií bez elektronickej aukcie bude najefektívnejšie a z pohľadu rýchlosti výberového konania aj najrýchlejšie. Úrad nepredpokladá, že využitím elektronickej aukcie by sa dosiahol vyšší výnos z pridelenia predmetných frekvencií a na druhej strane má za to, že voľbou variantu bez elektronickej aukcie neboli popreté princípy transparentnosti a nediskriminácie. Naproti tomu by úradu vznikli dodatočné finančné náklady spojené so zabezpečovaním elektronickej aukcie.