Odôvodnenie formy výberových konaní

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 až 4 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk do výberového konania.

Predmet výberového konania:
     Pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Acccess (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina.

Forma výberového konania:
     Výberové konanie bez elektronickej aukcie.

Odôvodnenie formy výberového konania:
     Úrad sa rozhodol pre vykonanie výberového konania bez elektronickej aukcie z dôvodu efektívnosti a rýchlosti vykonania výberového konania. Keďže predmetom výberového konania nie je pridelenie „ lukratívnych frekvencií“, úrad nepredpokladá, že využitím elektronickej aukcie by sa dosiahol vyšší výnos z predmetných frekvencií, a úradu by vznikli dodatočné náklady spojené so zabezpečovaním elektronickej aukcie.