Odôvodnenie výšky jednorazovej úhrady

     Vyvolávacie ceny za frekvenčné bloky v pásme 1800 MHz boli stanovené s ohľadom na výsledky uskutočneného medzinárodného benchmarkingu.
     Medzinárodný benchmarking skúmal prejavené trhové procesy – dosiahnuté ceny za frekvenčné prídely v pásme 1800 MHz v krajinách Európskej únie a poskytol podklady pre odhad hodnoty frekvenčného spektra. Výsledky benchmarkingu boli modelované k roku 2018 v mene € (euro) s dĺžkou individuálneho povolenia na 8 rokov a s prihliadnutím na špecifiká telekomunikačných trhov zahraničných krajín. Výsledné ceny boli vyjadrené v €/MHz/obyvateľ a z výsledkov analýzy má úrad k dispozícii prehľad o minimálnych a maximálnych cenách, ktoré boli za frekvenčné prídely vo frekvenčnom pásme 1800 MHz dosiahnuté, pričom najvyššia relevantnosť bola prisúdená priemernej cene a priemernej cene určenej podľa váženého priemeru. Táto cena je ukazovateľom hodnoty frekvenčného spektra v tomto frekvenčnom pásme.
     Vyvolávacia cena bola stanovená primerane pod úrovňou priemernej ceny frekvenčného spektra vo frekvenčnom pásme 1800 MHz tak, aby slúžila ako stimul pre posilnenie konkurencie v súťaži vo výberovom konaní. Úrad bral do úvahy dobu, na ktorú sa frekvencie v tomto výberovom konaní prideľujú (8 rokov) v porovnaní s dobou, na ktorú boli prideľované v predchádzajúcom výberovom konaní (12 rokov), ktoré sa konalo v roku 2013. Odvolávajúc sa na výsledky medzinárodného benchmarkingu vo frekvenčnom pásme 1800 MHz, súčasná trhová cena frekvencií s prihliadnutím na dobu pridelenia 8 rokov je 0,042 €/MHz/obyvateľa. V súčasnom výberovom konaní bola stanovená vyvolávacia cena 1 800 000,00 eura za 5 MHz blok frekvencií s pridelením na obdobie 8 rokov, čo predstavuje 2 700 000,00 eura na 12 rokov – nárast o 23%, vychádzajúc z trhovej ceny.
     Zároveň však stanovená vyvolávacia cena bola určená so zreteľom zabrániť neprimeranému hromadeniu frekvenčného spektra, nakoľko sa vo výberovom konaní ponúkajú posledné voľné bloky vo frekvenčnom pásme 1800 MHz a ponuka je v tomto momente obmedzená.