Odpredaj prebytočného majetku

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu
 

 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako správca majetku štátu
 
v y h l a s u j e
 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) ponuku na prevod vlastníctva - odpredaj prebytočného, iného ako vymedzeného, hnuteľného majetku štátu.
 
 
Ponúkaný prebytočný majetok štátu:
 
A)        Osobný počítač HP ProDesk 400 G4 MT, i7-7700 Grafická karta: Intel HD,  8GB RAM, 256 GB SSD,  DVDRW; minimálna kúpna cena 100,- eur, (25 kusov)
 
B)        Osobný počítač HP ProDesk 400 G6 MT i7-9700, Grafická karta: Intel HD,  8GB RAM, 256 GB SSD,  DVDRW; minimálna kúpna cena 130,- eur, (35 kusov).
 
Počítače sa predávajú v stave, ktorý zodpovedá bežnému používaniu vzhľadom na dobu používania (rok uvedenia do prevádzky: A - 2017; B - 2020) a bez nároku na operačný systém. Dáta počítača sú bezpečne vymazané v súlade so zásadami kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou nie sú externé zariadenia (monitor, klávesnica, myš).
 
 
 
 Spôsob predloženia a náležitosti cenovej ponuky:
 
Cenovú ponuku záujemca predloží v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom „PONUKA na predaj „......“ (tu záujemca uvedie písmeno A alebo B, podľa toho, na ktorý ponúkaný majetok dáva ponuku)“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ jedným z nasledovných spôsobov:
 
a) poštou na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava,
 
b) osobne v podateľni na adrese Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava,
v čase: pondelok – štvrtok:   8:30-11:00 a 12:00-14:30
piatok:    8:30-11:00 a 12:00-13:30.
 
Lehota na doručenie ponuky je najneskôr do 11.08. 2023 do 12.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať) ukončené
 
Záujemca v ponuke uvedie (podľa priloženého formulára):
 
a)        Fyzické osoby uvedú v ponuke meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, tel. číslo, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu.
 
b)        Právnické osoby uvedú v ponuke obchodné meno (názov) spoločnosti, adresu sídla spoločnosti, IČO, e-mailovú adresu, tel. číslo, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
 
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky úradu v ním stanovenom termíne.
 
 
Vyhodnotenie ponúk:
 
Jeden záujemca môže podať iba jednu ponuku na jeden kus (A alebo B; nie A a B) ponúkaného majetku. Pri viacerých ponukách od jedného záujemcu bude hodnotená iba ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
 
Kritériom na prijatie cenovej ponuky je výška cenovej ponuky od uchádzača, ktorá musí byť najmenej vo výške stanovenej minimálnej kúpnej ceny príslušného ponúkaného prebytočného majetku štátu.
Úrad zoradí doručené platné ponuky zostupne od najvyššej ponúknutej ceny po najnižšiu. Úspešní záujemcovia budú tí, ktorých ponuka je v úradom zostavenom poradí nižšia alebo rovnaká ako počet kusov príslušného ponúkaného prebytočného majetku štátu.
V prípade rovnosti ponúk budú príslušní záujemcovia vyzvaní na podanie novej ponuky.
 
Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 14.8.2023.
Úspešní záujemcovia budú vyzvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 
 
Postup predaja a iné podmienky
 
Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu – uzavretie kúpnej zmluvy - bude realizovaný iba so záujemcom, ktorý splnil úradom stanovené podmienky.
 
Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 11 zákona, uzatvorenej medzi správcom majetku štátu a úspešným záujemcom.
 
Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť vykonaná pred prevzatím predmetu ponuky. Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom predaja si zabezpečí kupujúci vlastnými silami, prostriedkami, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 
Podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude úrad spracúvať osobné údaje, pretože je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Kúpna zmluva bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 
Úrad ako vyhlasovateľ si vyhradzuje túto ponuku na predaj prebytočného, iného ako vymedzeného, hnuteľného majetku štátu:
 
a) zrušiť,
b) zrušiť, pokiaľ sa podstatne zmenili podmienky, za ktorých bola vyhlásená,
c) odmietnuť všetky predložené ponuky,
d) odmietnuť a odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka záujemcu nedosahuje stanovenú cenu,
e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku ponukového konania,
f) právo vybrať z ponúk, ktoré splnili všetky požadované podmienky,
g) v prípade potreby môže správca vyhlásenie ponuky na predaj opakovať.
 
 
Účasťou v tejto ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky.
 
 
Príloha: Formulár cenovej ponuky (.docx, 16 kB)