Odvolanie proti uzneseniu

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka č. 10

812 44 BratislavaV Bratislave dňa 20.10.2008

Č.: 106/01/2008


Odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. 14 C 165/08-28 zo dňa 08.10.2008


Navrhovateľ: TELECOM CORP., s. r. o.

so sídlom: Staničná 1329, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 36 464 074

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

oddiel: S. r. o., vložka číslo: 11925/POdporca: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Továrenská č. 7, 810 06 Bratislava 16

IČO: 30 844 355


Dňa 13. októbra 2008 bolo Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „odporca“) doručené uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. 14 C 165/08-28 zo dňa 8. októbra 2008 (ďalej len „uznesenie súdu o nariadení predbežného opatrenia“), ktorým súd nariadil predbežné opatrenie o povinnosti odporcu zdržať sa vykonávania všetkých praktických ako aj právnych úkonov v spoločnom výberovom konaní na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky vyhlásenou výzvou odporcu na predloženie ponúk zo dňa 7. augusta 2008, najmä zdržať sa vyhlásenia víťaza spoločného výberového konania, a to až do právoplatného skončenia konania o určenie neplatnosti spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky vyhlásenom výzvou odporcu na predloženie ponúk zo dňa 7. augusta 2008.

Odporca podáva proti uzneseniu súdu o nariadení predbežného opatrenia v zákonnej lehote odvolanie z týchto dôvodov:

1. Odporca namieta vecnú príslušnosť Okresného súdu Bratislava I v tejto veci, a to podľa § 244 ods. 1 a 2 a § 246 ods. 2 písm. a) OSP v spojení s § 72 ods. 4 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“).

Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Podľa § 246 ods. 2 písm. a) OSP je Najvyšší súd Slovenskej republiky vecne príslušný na preskúmavanie rozhodnutí a postupov ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ak to ustanoví zákon.

Podľa §72 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách, ktorý odkazuje na § 246 ods. 2 OSP, je na preskúmanie rozhodnutí a postupov odporcu, ako iného orgánu štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného konštatujeme, že súd sa pred vydaním uznesenia o nariadení predbežného opatrenia otázkou svojej vecnej príslušnosti vôbec nezaoberal.

Postupom, ktorý je preskúmateľný v správnom súdnictve, je činnosť odporcu, ako iného orgánu štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktorým realizuje svoju právomoc vymedzenú osobitným zákonom. Takýmto postupom je podľa nášho názoru aj zverejnenie výzvy na predloženie ponúk podľa § 32 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách pred vydaním individuálneho povolenia na pridelenie frekvencií v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Na nezákonnosť rozhodnutia, ktoré vydal súd vecne nepríslušný, a na jeho zrušenie, poukazujú aj judikáty, napr. judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6/2002 a judikát Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/1999.

2. Odporca namieta nedôvodnosť vydania uznesenia o nariadení predbežného opatrenia pred začatím konania, pretože podľa § 246 c ods. 1 OSP príslušné súdy (krajské súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky) pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy predbežné opatrenie pred začatím konania nevydávajú.

V tejto súvislosti poukazujeme napr. na judikát – uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 27.11.1997, sp. zn. 38 S 122/97-12, podľa ktorého: „Pokiaľ sa týka samotného predbežného opatrenia, je potrebné pre úplnosť uviesť, že inštitút predbežných opatrení je v konaní podľa piatej časti OSP vylúčený. Je tomu tak jednak preto, lebo by išlo o neprípustný zásah z hľadiska princípu deľby výkonnej a súdnej moci a navyše použitie druhej časti OSP (kde je upravený tento inštitút) je pojmovo vylúčené podľa § 246c OSP. Toto ustanovenie totiž v konaní podľa piatej časti OSP dovoľuje použiť primerane iba prvú a tretiu časť OSP.“

Dôvody uvedené pod bodom 1 a 2 sú natoľko závažné, že bez ďalšieho smerujú k zrušeniu napadnutého uznesenia súdu o nariadení predbežného opatrenia z dôvodu jeho nezákonnosti. Odporca napriek tomu poukazuje na niektoré ďalšie závažné pochybenia a vady uznesenia súdu o nariadení predbežného opatrenia a nesprávnosť dôvodov, na základe ktorých bolo predbežné opatrenie nariadené:

3. Navrhovateľ ani do času podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia, a ani do času podania tohto odvolania, nereagoval na predmetnú výzvu a nepodal žiadosť a ponuku do výberového konania. To znamená, že medzi navrhovateľom a odporcom dosiaľ neexistuje žiadny právny vzťah, na základe ktorého by súd mohol alebo mal dočasne upraviť pomery medzi odporcom a navrhovateľom. Akceptáciou existencie takéhoto právneho vzťahu by potom automaticky existoval právny vzťah medzi každou fyzickou osobou a právnickou osobou a odporcom na území Slovenskej republiky. Zdôrazňujeme, že navrhovateľ nemal aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia, z ktorého navyše nevyplýva, čoho by sa chcel navrhovateľ domôcť návrhom vo veci samej.

4. Tvrdenie navrhovateľa o vzniku značnej škody je neopodstatnené, pretože každý potenciálny účastník výberového konania si musí byť vedomý, že úspešným účastníkom a následným držiteľom terestriálnych prevádzkových povolení, môže byť len jeden zo žiadateľov. Každý uchádzač musí dobrovoľne vyvinúť úsilie i vynaložiť určité finančné prostriedky, ako náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní, ktoré podľa predmetnej výzvy znáša každý jeden zo žiadateľov sám v celom rozsahu. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ nepreukázal bezprostredne hroziacu ujmu ako jednu z podmienok na vydanie predbežného opatrenia.

5. Navrhovateľ, ktorý ani nie je účastníkom výberového konania (pozri k bodu 3), nesprávne interpretuje podmienky výzvy, a to tak, že sa sám vopred diskvalifikuje zo súťaže napriek tomu, že podľa skutočností známych z činnosti odporcu je prevádzkovateľom sietí na prenos televíznych signálov, a to od roku 2001 (viď prílohy ako dôkaz), a aj sa podieľal na budovaní takýchto sietí pre iných prevádzkovateľov. Navrhovateľ ním napadnutú podmienku vo výzve, a to „aby žiadateľ vybudoval a/alebo prevádzkuje alebo prevádzkoval sieť na prenos televíznych signálov aspoň v jednom štáte,“ spĺňa.

6. Napadnuté uznesenie súdu o nariadení predbežného opatrenia je nedôvodné aj z toho dôvodu, že aj v prípade, ak by sa úspešným účastníkom výberového konania stal iný žiadateľ ako navrhovateľ, má navrhovateľ možnosť podať žalobu na príslušný súd (ktorým je podľa zákona o elektronických komunikáciách Najvyšší súd Slovenskej republiky) podľa ustanovení § 244 a nasl. OSP, keďže určenie úspešného žiadateľa výberového konania je administratívnym rozhodnutím, ktoré bude vydané na základe povolenej voľnej úvahy, a preto preň podľa § 245 ods. 2 OSP platí osobitný postup preskúmavania zákonnosti (viď rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sž 54/2007 týkajúci sa výberového konania na tretieho mobilného operátora). Ako vyplýva z uvedeného, aj v prípade nevydania predbežného opatrenia by nedošlo k stavu, ktorý by sa nedal zvrátiť, ako tvrdí navrhovateľ.

Odporca poukazuje na dôležitosť splnenia úlohy prechodu na digitálne pozemské vysielanie na území Slovenskej republiky, ktorá je jednou z priorít v rámci EÚ. Dňa 24. mája 2005 prijala EK základný dokument (KOM(2005) 204 v konečnom znení: Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Brusel, 24.5.2005) týkajúci sa urýchlenia prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Na základe oznámenia vyzvala Rada EÚ členské štáty EÚ, aby o. i. ukončili prechod z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie do konca roka 2012 a aby do polovice roka 2006 publikovali, ak tak ešte neurobili, svoje návrhy a časový plán prechodu.

Slovenská republika ako riadny člen EÚ v roku 2005 výzvu Rady EÚ prijala, s cieľom ukončiť proces digitalizácie pozemského televízneho vysielania do konca roka 2012.

Vláda Slovenskej republiky schválila „Stratégiu prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR“ uznesením vlády SR č. 646/2006 z 26. júla 2006, ktorá sa stala základom rozvoja DVB-T na Slovensku.

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 220/2007 Z. z. z 29. marca 2007 o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

Odporca vydal opatrenie úradu z 18. apríla 2008 č. O-17/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu).

Odporca pre splnenie tejto dôležitej regulačnej úlohy postupom podľa zákona o elektronických komunikáciách začal výberové konanie zverejnením predmetnej výzvy. Akceptovaním uznesenia o nariadení predbežného opatrenia, ktorým súd nariadil odporcovi zdržať sa vykonávania všetkých praktických ako aj právnych úkonov v spoločnom výberovom konaní na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, dôjde k spomaleniu procesu výberového konania, čo bude mať za následok odklad termínu začatia pravidelného terestriálneho digitálneho televízneho vysielania v Slovenskej republike. Je vysoká pravdepodobnosť, že v celom procese digitalizácie bude Slovenská republika v omeškaní oproti susedným krajinám, čo spôsobí, že analógový televízny príjem v Slovenskej republike bude degradovaný zahraničnými terestriálnymi digitálnymi televíznymi sieťami. Spomalenie procesu digitalizácie navyše blokuje použitie frekvencií, ktoré by sa mali uvoľniť pre rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach, ako aj služieb mobilnej televízie.

Z uvedených dôvodov žiadame Okresný súd Bratislava I, aby podľa § 209a ods. 2 OSP predložil toto odvolanie bez zbytočného odkladu odvolaciemu súdu, a takisto žiadame Krajský súd v Bratislave, aby podľa § 217 ods. 1 OSP rozhodol o tomto odvolaní bezodkladne a s dôrazom na zákonnosť a spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov vyjadrenú v § 1 a § 3 OSP takto:

Odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I o nariadení predbežného opatrenia č. 14 C 165/08-28 zo dňa 8. októbra 2008 sa zrušuje a návrh navrhovateľa sa zamieta

alebo

aby vo veci rozhodol tak, že uznesenie Okresného súdu Bratislava I o nariadení predbežného opatrenia č. 14 C 165/08-28 zo dňa 8. októbra 2008 mení tak, že návrh navrhovateľa zamieta.Mgr. Branislav Máčaj

predseda Telekomunikačného úradu SRPrílohy:

1. Licencia č. 17283/12/2000

2. Rozhodnutie č. 17283/12/2004

3. Oznámenie podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách zo dňa 13. 2. 2004

4. Oznámenie podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách zo dňa 10. 5. 2004 o zámere začať poskytovať siete, služby alebo siete a služby – DVB-T