Opatrenie O-12/2006 (od 1. januára 2007)

OPATRENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. novembra 2006 č. O – 12/2006,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým  sa ustanovuje sadzobník úhrad za  používanie čísel 


 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 12 zákona č. 610/2003 Z. z.
o elektronických komunikáciách ustanovuje:

 

Čl. I

 

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za  používanie čísel (oznámenie č. 258/2004 Z. z.) sa dopĺňa takto:

V prílohe v položke 6 sa za slová „(Issuer Identifier Number)“ vkladajú slová: „a sieťové smerovacie číslo (Network Routing Number)“.
 

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007. 

 

                                                              Milan Luknár, v. r.
                                                              predseda