Opatrenie O-13/2006 (od 1. januára 2007)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. ustanovuje:

                                                                   Čl. I

 

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie (oznámenie č. 257/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.      Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

                                                                  „§ 1a

Sadzby podľa úprav účinných od 1. januára 2007 sa uplatnia na úhrady za právo používania frekvencie po 1. januári 2007.“

2.      V prílohe v položke  3 sa slovo „overovaciu“ nahrádza slovom „skúšobnú“.

3.      V prílohe v položke  4 sa slovo „predaj“ nahrádza slovami „skúšobnú prevádzku“.

4.      V prílohe v položke  10 v písmene f) sa slová „5 W“ nahrádzajú slovami „10 W“.

5.      V prílohe v položke 11 sa slová „položiek 9“ nahrádzajú slovami „položiek 8, 9“.

6.      V prílohe v položke 21 sa slová „o šírke pásma 8 MHz pre distribúciu televíznych programov (Multichannel Multipoint Distribution System)“ nahrádzajú slovami „definovanú šírkou kanála podľa príslušnej prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre distribúciu nezmenených televíznych programov (Multichannel Multipoint Distribution System, Multipoint Video Distribution System)“ a na konci sa slová „použijú úhrady za spätný kanál podľa položky 18“ nahrádzajú slovami „úhrady za spätný kanál v Sk: S = Y x  P x Es   x ( 0,1 hefs )1/2  x k1 x k2   kde Y, P, Es, hefs, k1 a k2 sú definované ako v položke 18.“ 

7.      V prílohe za položku 22 sa vkladá položka 22a, ktorá znie:

„ Položka 22a

Za jednu frekvenciu pre analógové rozhlasové a televízne pozemské vysielanie na základe individuálneho povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia

S = K x V2 x Y

S je ročná sadzba za jednu rádiovú frekvenciu v slovenských korunách

K je koeficient druhu vysielania, pričom K = 4 pre analógové rozhlasové vysielanie

                                                                  K = 8 pre analógové televízne vysielanie

V je hodnota rovnajúca sa 1/36 súčtu ERP (dBW) v azimutoch po 10 stupňoch od 0 do 360 stupňov

Y = (0,1 x h ef str)1/2, kde h ef str je hodnota 1/36 z efektívnych výšok h ef  rátaných podľa odporúčania CCIR 370-7 po 10 stupňoch. Negatívne hodnoty sa nahradia hodnotou 1. Ak je h ef str menšie ako hodnota 10, použije sa pri výpočte hodnota 10

Pri priemernom vyžiarenom výkone menšom ako 50 W sa za používanie frekvencií uplatní jednotná úhrada pre rozhlasové vysielanie 600 Sk za rok a pre analógové televízne vysielanie 1 200 Sk za rok“.

8.      V prílohe v  položke 24 sa slová „položiek 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22“ nahrádzajú slovami „položiek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 22a“.

9.      V prílohe položka 25 znie:

„Položka 25

    Pre stanice zdravotníckych zariadení, záchranných služieb na záchranu ľudského života, hasičských jednotiek a obecnej polície je úhrada podľa položiek 8,9,10,12 a 14 vo výške 50 % úhrady podľa položiek 8, 9, 10, 12 a 14“.

 

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

                                                                                       Milan Luknár, v. r.
                                                                                              predseda