Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. júna 2007 č. O - 15/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1


 

     (1) Toto opatrenie sa vzťahuje na podnik, ktorý úrad určil podľa § 50 ods. 4 zákona na poskytovanie univerzálnej služby a uložil mu povinnosti podľa § 50 ods. 1 a 2 zákona.

     (2) Počet verejných telefónnych automatov na 1 000 obyvateľov je jeden. Koeficient prepočtu vo vzťahu k počtu obyvateľov obce je

a)  1,5 pri  počte obyvateľov viac ako 50 000,

b)  1,2 pri  počte obyvateľov od 5 000 do 50 000,

c)  0,8 pri  počte obyvateľov menšom ako 5 000.

 

     3) V obci sa zriaďuje najmenej jeden verejný telefónny automat.

     4) Podnik môže zastaviť alebo obmedziť poskytovanie telefónnej služby prostredníctvom verejných telefónnych automatov v určitom mieste a  premiestniť verejný telefónny
automat, ak

a)  bol v priebehu jedného roka najmenej trikrát zničený alebo

b)  sa najmenej trikrát preukázalo jeho zneužitie.

§ 2


 

     Každý verejný telefónny automat

a)  je vybavený jednoduchým návodom na obsluhu,

b)  umožňuje zrakovo postihnutým užívateľom jednoduchú identifikáciu všetkých jeho tlačidiel,

c)  umožňuje niekoľkostupňové zosilnenie prijímaného zvukového signálu,

d)  umožňuje prijímať volania,

e)  umožňuje uskutočňovať volania

     1. miestne,

     2. medzimestské,

     3. medzinárodné,

     4. do mobilných sietí,

     5. tiesňové,

     6. na informačné služby,

     7. na hlásenie poruchy telefónneho automatu,

f)  je označený prípojným číslom,

g)  poskytuje informáciu o telefónnom čísle tiesňového volania.

§ 3


 

     Počet verejných telefónnych automatov s  bezbariérovým prístupom pre telesne postihnutých užívateľov je najmenej 25 % z celkového počtu verejných telefónnych automatov podľa  § 1 ods. 2 písm. a) a b) a podľa písm. c) najmenej jeden takýto verejný telefónny automat s príslušným označením pre túto skupinu zdravotne postihnutých.

§ 4


 

     (1) Podnik zriadi ťažko sluchovo postihnutým účastníkom a účastníkom s ťažkou  rečovou vadou1)  na ich žiadosť koncové zariadenie, ktoré im umožní prístup k verejným telefónnym službám vrátane tiesňových volaní.

     (2) Podnik zabezpečí ťažko zrakovo postihnutým účastníkom na ich žiadosť bezplatný prístup k informačným službám o telefónnych číslach.

§ 5


 

     Zrušuje sa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004
č. O-4/2004 (oznámenie č. 244/2004 Z. z.), ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.

§ 6

 

     Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2007 s výnimkou § 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

 

Branislav Máčaj, v. r.
predseda úradu

 

1)      § 51 a § 57 ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov