Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. apríla 2008 č. O - 17/2008

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)

Zrušené!


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 67 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) ustanovuje:

§ 1


Na účely tohto opatrenia

a)            digitálne televízne terestriálne vysielanie v systéme DVB-T je prenos signálu podľa odporúčania Medzinárodnej telekomunikačnej únie(1) (ďalej len „ITU“) s označením systému „Systém B“; systém DVB-T je štandard digitálneho televízneho príjmu pre terestriálne vysielanie (ďalej len „digitálne vysielanie“),

b)            analógové televízne terestriálne vysielanie je prenos signálu rádiovým kanálom podľa odporúčania ITU(2) (ďalej len „analógové vysielanie“),

c)            frekvencia je časť frekvenčného spektra v

1.      I. televíznom pásme 48,5 ÷ 66 MHz označená ako R1 a vymedzená k analógovému vysielaniu v rozsahu  frekvencií od 48,5 ÷ 56,5 MHz,

2.      I. televíznom pásme 48,5 ÷ 66 MHz označená ako R2  a vymedzená k analógovému vysielaniu v rozsahu frekvencií 58 ÷ 66 MHz,

3.      III. televíznom pásme 174 ÷ 230  MHz označená ako Rn a vymedzená k analógovému vysielaniu v rozsahu frekvencií od (174 + (n-6)*8) do (174 + (n-5)*8) v MHz, kde n je rovné 6 až 12,

4.      III. televíznom pásme 174 ÷ 230 MHz označená n a vymedzená k digitálnemu vysielaniu v rozsahu frekvencií od (174 + (n-5)*7) do (174 + (n-4)*7) v  MHz, kde n je rovné 5 až 12,

5.      IV. a V. televíznom pásme 470 ÷ 862 MHz pre rádiový kanál označená n a vymedzená k analógovému i digitálnemu vysielaniu v rozsahu frekvencií od (470 + (n-21)*8) do (470 + (n-20)*8) v MHz, kde n je rovné 21 až 69,

d)            vysielač je vysielacie rádiové zariadenie určené na šírenie

1.      analógového vysielania (ďalej len „analógový vysielač“), alebo

2.      digitálneho vysielania (ďalej len „digitálny vysielač“),

e)            územné pokrytie digitálnym vysielaním je pokrytie územia digitálnym vysielaním z príslušného digitálneho vysielača, v prípade jednofrekvenčnej siete zo skupiny digitálnych vysielačov, pri ktorom je intenzita elektromagnetického poľa užitočného signálu väčšia alebo rovná intenzite elektromagnetického poľa vymedzeného plánovacou metodikou ITU(3) pre pevný príjem a je dodržaný odstup intenzity elektromagnetického poľa užitočného signálu a intenzity elektromagnetického poľa rušiacich signálov vymedzený metodikou prijatou na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii pre plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej a  televíznej služby v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz (RRC-06) (4),

f)              alternatívna frekvencia je náhradná frekvencia určená pre analógové vysielanie,

g)            prechodné obdobie je obdobie, počas ktorého dôjde k úplnému vypnutiu analógového vysielania a k jeho celkovému nahradeniu digitálnym vysielaním.

§ 2


(1)   Úrad do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení digitálnych frekvencií alebo určení alternatívnych frekvencií alebo iného dočasného spôsobu televízneho terestriálneho vysielania,  oznamuje Rade pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“)

a)      pridelenie digitálnej frekvencie poskytovateľovi multiplexu,

b)      určenie alternatívnej frekvencie vysielateľovi na účely analógového vysielania, alebo

c)      určenie iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania umožňujúceho analógový príjem signálu koncovým užívateľom.

(2)   Oznámenie úradu podľa odseku 1 písm. a) obsahuje najmä

a)      pridelené frekvenčné vyhradenie,

b)      deň právoplatnosti príslušného rozhodnutia o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia poskytovateľovi multiplexu,

c)      identifikáciu vysielateľa, ktorý využíva frekvenciu na analógové terestriálne vysielanie,

d)      zoznam frekvencií, ktorých sa týka povinnosť rady odňať frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie podľa osobitného predpisu(5) s uvedením dotknutého vysielateľa.

(3)   Oznámenie úradu podľa odseku 1 písm. b) obsahuje najmä

a)      identifikáciu vysielateľa, ktorého sa určenie alternatívnej frekvencie týka,

b)      územnú a technickú špecifikáciu alternatívnej frekvencie,

c)      čas, na ktorý sa alternatívna frekvencia prideľuje, alebo podmienku, ktorej naplnením stratí platnosť rozhodnutie o pridelení alternatívnej frekvencie.

(4)   Oznámenie úradu podľa odseku 1 písm. c) obsahuje najmä

a)      identifikáciu vysielateľa, ktorého sa určenie iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania týka,

b)      územnú a technickú špecifikáciu dočasného spôsobu terestriálneho vysielania,

c)      čas, na ktorý sa spôsob terestriálneho vysielania povoľuje, alebo podmienku, ktorej naplnením stratí platnosť rozhodnutie o  povolení dočasného spôsobu terestriálneho vysielania.

(5) Prílohou oznámenia podľa odseku 2 je kópia príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia. 

§ 3


(1)         Prah rušenia analógového signálu je hraničná intenzita rušiaceho signálu En pochádzajúca z implementácie frekvenčného vyhradenia na rovnakom alebo susednom kanáli.

(2)         Hodnoty intenzity En takéhoto rušiaceho signálu vychádzajú z

a)      užitočnej intenzity poľa Em vyskytujúcej sa minimálne v 50 % miest a v 50 % času (mediánová hodnota intenzity poľa Em ), definovanej v  odporúčaní ITU(6),

b)      ochranného pomeru medzi užitočným analógovým televíznym signálom a rušivým digitálnym  televíznym signálom na rovnakom kanáli, pričom rovnaká metodika sa použije aj pri určení ochranného pomeru medzi užitočným analógovým televíznym signálom a rušivým signálom digitálneho televízneho signálu na susednom N±1  kanáli. Hodnoty sú uvedené v tabuľke 1, 2 a 3,

c)      diskriminácie prijímacej antény A (dB) s uvažovaním polarizačnej diskriminácie a anténového diagramu vysielacej antény vychádzajúcej z príslušného plánu(7).

Tab. 1 - Hraničná intenzita En rušiaceho DVB-T signálu pre jednotlivé TV pásma v pásme UHF na rovnakom  kanáli

TV pásmo

Em

En (A=0) Troposferické

En  (A=16) Troposferické

En (A=0) Trvalé

En (A=16) Trvalé

IV

65 (dBμV/m) *

31 (dBμV/m) *

47 (dBμV/m) *

25 (dBμV/m) *

41 (dBμV/m) *

V

70 (dBμV/m) *

36 (dBμV/m) *

52 (dBμV/m) *

30 (dBμV/m) *

46 (dBμV/m) *


Tab. 2 - Hraničná intenzita En rušiaceho DVB-T signálu pre jednotlivé TV pásma v pásme UHF na susednom n -1 kanáli

TV pásmo

Em

En-1 (A=0) Troposferické

En-1  (A=16) Troposferické

En-1 (A=0) Trvalé

En-1 (A=16) Trvalé

IV

65 (dBμV/m) *

73 (dBμV/m) *

89 (dBμV/m) *

70 (dBμV/m) *

86 (dBμV/m)*

V

70 (dBμV/m) *

78 (dBμV/m) *

94 (dBμV/m) *

75 (dBμV/m) *

91 (dBμV

Tab. 3 - Hraničná intenzita En rušiaceho DVB-T signálu pre jednotlivé TV pásma v pásme UHF na susednom n +1 kanáli

TV pásmo

Em

En+1 (A=0) Troposferické

En+1  (A=16) Troposferické

En+1 (A=0) Trvalé

En+1 (A=16) Trvalé

IV

65 (dBμV/m) *

74 (dBμV/m) *

90 (dBμV/m) *

70 (dBμV/m) *

86 (dBμV/m) *

V

70 (dBμV/m) *

79 (dBμV/m) *

95 (dBμV/m) *

75 (dBμV/m) *

91 (dBμV

* Pre systém CCIR-K sa pripočítavajú k uvedeným hodnotám   +2 dB

(3)   Prehľad analógových vysielačov s vyznačením možného zdroja rušenia zo strany digitálneho vysielania úrad zverejňuje na svojej internetovej stránke a pravidelne ho aktualizuje.

§ 4

(1)   Pri určovaní alternatívnej frekvencie(8) preveruje úrad frekvenčné spektrum a vybranú alternatívnu frekvenciu koordinuje so zahraničnými správami.

(2)   Ak vysielateľ žiada o určenie alternatívnej frekvencie z dôvodu prekročenia prahu rušenia analógového signálu, úrad posudzuje odôvodnenosť žiadosti.

(3)   Ak na príslušnom území nie je voľná žiadna frekvencia, ktorú možno určiť ako alternatívnu, úrad určuje iný dočasný spôsob analógového vysielania, napríklad vysielanie v mikrovlnnom distribučnom systéme(9).

§ 5

Pri riešení sporov medzi analógovým vysielateľom a poskytovateľom multiplexu z práva vysielať programovú službu terestriálnym multiplexom sa postupuje podľa osobitného predpisu(10).

§ 6

Územia frekvenčných vyhradení sú geograficky vymedzené spojnicami medzi vrcholovými bodmi územia Slovenskej republiky alebo štátnej hranice Slovenskej republiky. Každé územie  frekvenčného vyhradenia je určené súborom vrcholových bodov, pospájaním ktorých je určená hranica príslušného územia frekvenčného vyhradenia. Tieto body sú zadefinované v súradnicovom systéme WGS 84 a sú súčasťou frekvenčnej časti plánu, ktorý je súčasťou dohody označovanej ako GE 06(11). Vymedzenie hraníc území frekvenčných vyhradení je uvedené v prílohe č. 1.

§ 7

(1)   Ako frekvenčné vyhradenia pre prvý terestriálny multiplex sú použité prednostne frekvencie nevyužívané analógovými vysielateľmi na území Slovenskej republiky oprávnenými vysielať na základe licencie podľa osobitného predpisu(12). Tieto frekvencie vrátane harmonogramu spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)   Ako frekvenčné vyhradenia pre druhý terestriálny multiplex sú použité prednostne frekvencie uvoľňované vysielateľmi zaradenými do prvého terestriálneho multiplexu. Tieto frekvencie vrátane harmonogramu spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)   Ako frekvenčné vyhradenia pre verejnoprávny terestriálny multiplex sú použité prednostne frekvencie uvoľňované vysielateľmi zaradenými do prvého, alebo druhého terestriálneho multiplexu. Tieto frekvencie vrátane harmonogramu spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení sú uvedené v prílohe č. 4.

(4)   Verejnoprávny terestriálny multiplex môže vzniknúť preladením technológie prvého terestriálneho multiplexu na frekvencie, ktoré sú pridelené pre verejnoprávny terestriálny multiplex, ak  víťazom výberového konania na pridelenie frekvencií pre verejnoprávny terestriálny multiplex sa stal ten istý poskytovateľ multiplexu ako pri výberovom konaní na prvý a druhý terestriálny multiplex.

(5)   Podmienkou spustenia digitálneho terestriálneho vysielania  v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach je dodržanie najmä týchto technických parametrov:

a)      vybudovanie jednofrekvenčnej vysielacej siete v každom frekvenčnom vyhradení,

b)      pre zdrojové kódovanie DVB-T používanie metódy MPEG-2 alebo MPEG-4, alebo inej technologicky vhodnej metódy,

c)      vysielanie DVB-T v systéme 8k,

d)      vysielanie s vertikálnou polarizáciou; vysielanie s inou polarizáciou je možné iba na základe povolenia podľa osobitného zákona(13).

(6) Vysielacia sieť terestriálneho multiplexu sa spúšťa do prevádzky tak, že súčasné, alebo postupné spúšťanie jej prevádzky na území frekvenčných vyhradení negatívne neovplyvní celkový územný rozsah analógového vysielania programových služieb vysielateľov oprávnených vysielať na základe licencie podľa osobitného predpisu5.

                                                                     § 8

(1)   Analógové vysielanie možno vypnúť v rámci príslušného územia, v ktorom sa začalo digitálne vysielanie.

(2)   Splnením podmienky na opustenie frekvencie na analógové vysielanie je dosiahnutie územne porovnateľného pokrytia digitálnym vysielaním.

(3)   Pokrytie územia signálom sa vyhodnocuje podľa týchto plánovacích parametrov digitálneho vysielania:

a)      E med  pre pevný príjem RPC1 (3),

b)       použitá modulácia 64-QAM,

c)      prevádzkový režim 8k,

d)      kódový pomer 2/3,

e)      ochranný interval ¼.

(4)   Analógové vysielanie na frekvenciách plánovaných pre druhý terestriálny multiplex sa ukončí najneskôr do 31. decembra 2011.

(5)   Analógové vysielanie vysielané na frekvenciách plánovaných pre verejnoprávny terestriálny multiplex sa ukončí najneskôr do 31. decembra 2011

(6)   Najneskoršie možné termíny na opúšťanie analógového vysielania na kanáloch, ktoré budú použité pre vybudovanie multiplexov pre prechodné obdobie,  sú uvedené v prílohe č. 5.

(7)   Všetky ostatné analógové vysielače prevádzkované na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 5, budú vypnuté najneskôr 31. decembra 2012.

(8)   Prechod vysielania verejnoprávneho vysielateľa z prvého alebo z druhého terestriálneho multiplexu  do verejnoprávneho multiplexu sa začne najneskôr 31. decembra 2012 a skončí najneskôr 31. marca 2013.

§ 9

Toto opatrenie  nadobúda účinnosť 1. mája 2008.                                                                                                           Branislav Máčaj, v. r.

                                                                                                                          predseda


                                                                                                                      Príloha č. 1

                                                                                             k opatreniu č. O – 17/2008

                            Vymedzenie hraníc území frekvenčných vyhradení

 

Územie frekvenčného vyhradenia

Vrcholové body

Územie frekvenčného vyhradenia je vymedzené

Bratislava (BL)

1; 2; 3; 4

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Trenčín (TN)

5; 6; 7; 8; 9; 10; 3; 2; 1

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Žilina (ZA)

11; 12; 7; 6; 5

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Banská Bystrica (BB)

9; 8; 16; 15; 14; 20; 26; 28; 9

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí

Veľký Krtíš (VK)

27; 28; 26; 25

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Námestovo (NO)

13; 14; 15; 16; 8; 7; 12; 11

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Bardejov (BJ)

21; 22; 18; 17

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Rimavská Sobota (RS)

25; 26; 20; 19; 24

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Michalovce (MI)

23; 22; 21

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Košice (KE)

24; 19; 18; 22; 23

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Nitra (NI)

4; 3; 10; 9; 28; 27

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky

Poprad (PP)

17; 18; 19; 20; 14; 13

Prepojením vrcholových bodov v uvedenom poradí a štátnou hranicou

Slovenskej republiky


vrcholový bod

východná

zememepisná dĺžka

severná

zemepisná šírka

vrcholový bod

východná

zemepisná dĺžka

severná

zemepisná šírka

1

 17º 23′ 36"

48º 48′ 51"

15

19º 38′ 23"

48º 56′ 46"

2

17º 30′ 13"

48º 39′ 49"

16

19º 07′ 19"

48º 52′ 48"

3

17º 57′ 36"

48º 27′ 56"

17

20º 54′ 39"

49º 17′ 46"

4

17º 46′ 20"

47º 45′ 11"

18

21º 10′ 23"

49º 11′ 05"

5

18º 06′ 49"

49º 05′ 22"

19

20º 33′ 23"

48º 49′ 27"

6

18º 28′ 02"

48º 57′ 09"

20

20º 16′ 09"

48º 52′ 34"

7

18º 38′ 23"

48º 58′ 01"

21

22º 06′ 06"

49º 12′ 03"

8

18º 49′ 42"

48º 44′ 45"

22

21º 28′ 33"

49º 04′ 26"

9

18º 39′ 10"

48º 37′ 54"

23

21º 27′ 21"

48º 34′ 12"

10

18º 11′ 32"

48º 26′ 15"

24

20º 48′ 42"

48º 34′ 36"

11

19º 04′ 23"

49º 24′ 30"

25

19º 49′ 32"

48º 09′ 48"

12

19º 05′ 28"

49º 12′ 45"

26

19º 45′ 00"

48º 39′ 02"

13

19º 56′ 45"

49º 13′ 50"

27

18º 53′ 40"

48º 03′ 21"

14

20º 02′ 41"

48º 55′ 07"

28

19º 00′ 45"

48º 26′ 08"


Pozn.: Súradnice jednotlivých vrcholových bodov sú uvádzané v súradnicovom systéme WGS 84.

             Grafické znázornenie príslušných území frekvenčných vyhradení

regiony

                                                                                                                            Príloha č. 2

                                                                                                   k opatreniu č. O – 17/2008

Prvý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia

Číslo kanálu

Najneskorší termín spustenia

Bratislava BL

66

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Trenčín TN

69

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Žilina ZA

68

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Banská Bystrica BB

65

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Veľký Krtíš VK

65

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Námestovo NO

68

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Bardejov BJ

62

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Rimavská Sobota RS

61

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Michalovce MI

64

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Košice KE

64

Do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia

Nitra NI

 

 

Poprad PP

 

 


                                                                                                                            Príloha č. 3

                                                                                                   k opatreniu č. O – 17/2008
Druhý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia

Číslo kanálu

Najneskorší termín spustenia

Bratislava BL

56

31. január 2012

Trenčín TN

56/52

31. január 2012

Žilina ZA

52

31. január 2012

Banská Bystrica BB

51

31. január 2012

Veľký Krtíš VK

60

31. január 2012

Námestovo NO

59

31. január 2012

Bardejov BJ

40

31. január 2012

Rimavská Sobota RS

27

31. január 2012

Michalovce MI

59

31. január 2012

Košice KE

59

31. január 2012

Nitra NI

21

31. január 2012

Poprad PP

55

31. január 2012


                                                                                                                         Príloha č.4                                                                                                   k opatreniu č. O – 17/2008    
Verejno-právny multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia

Číslo kanálu

Najneskorší termín spustenia

Bratislava BL

27

31. decembra 2012

Trenčín TN

57

31. decembra 2012

Žilina ZA

32

31. decembra 2012

Banská Bystrica BB

33

31. decembra 2012

Veľký Krtíš VK

33

31. decembra 2012

Námestovo NO

26

31. decembra 2012

Bardejov BJ

54

31. decembra 2012

Rimavská Sobota RS

54

31. decembra 2012

Michalovce MI

25

31. decembra 2012

Košice KE

25

31. decembra 2012

Nitra NI

48

31. decembra 2012

Poprad PP

24

31. decembra 2012


                                                                                                                           Príloha č. 5

                                                                                                  k opatreniu č. O – 17/2008

                                  Termíny ukončenia analógového vysielania

 

 

Názov vysielača

kanál

Program

ERP(dBW)

Najneskorší termín vypnutia

Banská Belá

56

MARK

9

31. decembra 2011

Budulov

56

JOJ 

16,99

31. decembra 2011

Hodruša - Hámre

56

STV1

17,4

31. decembra 2011

Jovsa

56

JOJ 

21,76

31. decembra 2011

Lučenec

56

JOJ 

20

31. decembra 2011

Mariková

56

STV1

13

31. decembra 2011

Martin

56

MARK

23

31. decembra 2011

Nové Mesto nad Váhom

56

STV1

56,9

31. decembra 2011

Oravská Jasenica

56

STV1

7

31. decembra 2011

Podbrezová

56

MARK

21,7

31. decembra 2011

Rudňany

56

MARK

8,1

31. decembra 2011

Svit

56

STV1

21,76

31. decembra 2011

Tekovské Trsťany

56

STV1

15,3

31. decembra 2011

Tisovec

56

MARK

9,03

31. decembra 2011

Banská Štiavnica

52

JOJ 

26,02

31. decembra 2011

Brezno

52

JOJ 

23

31. decembra 2011

Dobšiná I

52

MARK

10

31. decembra 2011

Chvojnica

52

STV1

19,5

31. decembra 2011

Jelšava

52

MARK

10

31. decembra 2011

Košice – Bankov

52

STV1

19

31. decembra 2011

Krompachy

52

JOJ 

13,98

31. decembra 2011

Nižný Orlík

52

STV1

19,4

31. decembra 2011

Nové Zámky

52

TV NZ

20

31. decembra 2011

Prešov II

52

JOJ 

23

31. decembra 2011

Žilina

52

JOJ 

54,77

31. decembra 2011

Banská Bystrica

51

RTV

26,02

31. decembra 2011

Čadca – mesto

51

MARK

6,99

31. decembra 2011

Drietoma

51

STV1

14,77

31. decembra 2011

Dubovica

51

STV2

16

31. decembra 2011

Giraltovce

51

STV2

8,5

31. decembra 2011

Hlohovec

51

JOJ  

20

31. decembra 2011

Horša

51

STV1

10

31. decembra 2011

Ladomerská Vieska

51

STV1

13

31. decembra 2011

Ľubochňa

51

MARK

14

31. decembra 2011

Motešice

51

STV1

18,8

31. decembra 2011

Mýto pod Ďumbierom II

51

MARK

7,78

31. decembra 2011

Nižná Boca

51

MARK

10

31. decembra 2011

Púchov

51

   PU

15

31. decembra 2011

Slavošovce

51

MARK

13

31. decembra 2011

Smolnícka Huta

51

STV1

9

31. decembra 2011

Spišská Nová Ves

51

MARK

14,77

31. decembra 2011

Topoľa

51

STV1

9

31. decembra 2011

Vrícko I

51

STV2

16,1

31. decembra 2011

Zliechov

51

MARK

12

31. decembra 2011

Košice - Dubník

59

MARK

56,1

31. decembra 2011

Nová Baňa II

59

MARK

13

31. decembra 2011

Rovné

59

MARK

7

31. decembra 2011

Banská Štiavnica

40

STV1

25,4

31. decembra 2011

Bardejov

40

STV1

50

31. decembra 2011

Čierny Balog

40

MARK

10

31. decembra 2011

Dobroč

40

JOJ 

11

31. decembra 2011

Handlová I

40

MARK

16

31. decembra 2011

Hronov - Brusno

40

MARK

9

31. decembra 2011

Kečovo

40

STV2

10,8

31. decembra 2011

Krásno nad Kysucou -mesto

40

MARK

10

31. decembra 2011

Nálepkovo I

40

MARK

14,77

31. decembra 2011

Nižná Slaná

40

MARK

14,77

31. decembra 2011

Revúca

40

MARK

14

31. decembra 2011

Trenčín

40

MARK

52,28

31. decembra 2011

Utekáč

40

MARK

10

31. decembra 2011

Veľký Lom

40

STV1

10

31. decembra 2011

Bratislava

27

STV2

57

31. decembra 2011

Breza

27

STV2

8,5

31. decembra 2011

Červený Kameň

27

STV2

8,5

31. decembra 2011

Detva

27

MARK

14

31. decembra 2011

Dolná Lehota

27

STV2

8,5

31. decembra 2011

Dolný Harmanec

27

STV2

12,3

31. decembra 2011

Gelnica I

27

JOJ 

9

31. decembra 2011

Horný Vadičov

27

STV2

10,8

31. decembra 2011

Hostovice

27

STV1

17,8

31. decembra 2011

Korňa

27

STV2

15,9

31. decembra 2011

Košice - Bankov

27

JOJ 

20

31. decembra 2011

Lietavská Svinná

27

STV2

10

31. decembra 2011

Lysá Pod Makytou

27

STV1

10

31. decembra 2011

Malinec

27

STV2

7

31. decembra 2011

Michalová

27

STV2

7

31. decembra 2011

Michalovce

27

JOJ 

20

31. decembra 2011

Oravský Podzámok

27

STV2

8,5

31. decembra 2011

Piskorovce

27

STV2

14

31. decembra 2011

Praznov

27

STV2

8,5

31. decembra 2011

Ružomberok

27

STV2

36,8

31. decembra 2011

Stará Ľubovňa

27

STV2

49,49

31. decembra 2011

Staré Hory

27

JOJ 

10

31. decembra 2011

Telgárt

27

STV2

7,8

31. decembra 2011

Tisovec

27

STV2

8,45

31. decembra 2011

Vyhne I

27

MARK

7,26

31. decembra 2011

Banská Belá

48

STV2

9

31. decembra 2011

Drietoma

48

MARK

14,77

31. decembra 2011

Giraltovce

48

STV1

8,5

31. decembra 2011

Malinec

48

MARK

10

31. decembra 2011

Senica

48

TVSEN

14,8

31. decembra 2011

Štúrovo

48

MARK

48,84

31. decembra 2011

Svidník

48

JOJ 

9

31. decembra 2011

Zliechov

48

STV2

13

31. decembra 2011

Bardejov - Mihaľov

24

BTV 

13,98

31. decembra 2011

Brezno

24

STV2

13,8

31. decembra 2011

Gemerská Poloma

24

STV2

10,8

31. decembra 2011

Hiadeľ

24

STV2

8,5

31. decembra 2011

Holumnnica

24

STV2

10

31. decembra 2011

Javorina II

24

STV1

7,8

31. decembra 2011

Krompachy

24

STV2

3

31. decembra 2011

Lisková - Turík

24

STV2

13

31. decembra 2011

Nižná na Orave

24

STV2

13

31. decembra 2011

Prievidza

24

STV1

25,3

31. decembra 2011

Revúca

24

STV2

6

31. decembra 2011

Ružomberok - Mních

24

MARK

13,22

31. decembra 2011

Sebedín - Bečov

24

STV2

7,8

31. decembra 2011

Sklené Teplice

24

MARK

8,2

31. decembra 2011

Štós

24

MARK

7

31. decembra 2011

Svit

24

STV2

12,5

31. decembra 2011

Voznica

24

STV1

10

31. decembra 2011

Žiar nad Hronom

24

STV1

3,01

31. decembra 2011

Dedinky

21

STV2

10

31. decembra 2011

Dolný Harmanec

21

MARK

10

31. decembra 2011

Fričovce

21

STV2

10

31. decembra 2011

Handlová II

21

MARK

8,5

31. decembra 2011

Hnúšťa

21

STV2

14,77

31. decembra 2011

Hybe

21

STV2

14

31. decembra 2011

Korytnica

21

STV2

13,6

31. decembra 2011

Košice - Bankov

21

STV2

19

31. decembra 2011

Lednica

21

STV1

10

31. decembra 2011

Lúčky pri Ružomberku

21

STV2

4,8

31. decembra 2011

Modrý Kameň

21

STV2

49,3

31. decembra 2011

Novoť

21

STV2

14,8

31. decembra 2011

Oravská Jasenica

21

STV2

10,8

31. decembra 2011

Považská Bystrica I

21

STV2

15,2

31. decembra 2011

Sklené Teplice

21

STV2

7,8

31. decembra 2011

Skýcov

21

STV2

10,8

31. decembra 2011

Stropkov

21

JOJ 

30

31. decembra 2011

Veľké Rovné III

21

STV2

0

31. decembra 2011

Vyšný Slavkov

21

STV2

9

31. decembra 2011

Zázrivá II

21

STV2

10

31. decembra 2011

Zborov nad Bystricou

21

STV2

6

31. decembra 2011

Ždiar I

21

STV2

15,19

31. decembra 2011

Zemianska Dedina

21

STV2

10

31. decembra 2011

Banská Bystrica

25

STV2

14,9

31. decembra 2011

Čadca I

25

STV2

14,5

31. decembra 2011

Čavoj

25

STV2

11,8

31. decembra 2011

Dobrá Voda

25

STV2

11,8

31. decembra 2011

Handlová II

25

STV2

8,5

31. decembra 2011

Chlebnice

25

STV2

17,9

31. decembra 2011

Košice - Dubník

25

STV2

55,5

31. decembra 2011

Krásna Ves

25

STV2

14,8

31. decembra 2011

Liptovské Revúce

25

STV2

8,5

31. decembra 2011

Modrý Kameň

25

MARK

17

31. decembra 2011

Muránska Dlhá Lúka

25

STV2

11,1

31. decembra 2011

Podkriváň

25

STV2

4,8

31. decembra 2011

Rajecké Teplice I

25

STV2

15,4

31. decembra 2011

Rudník

25

STV2

8,5

31. decembra 2011

Štítnik

25

STV2

9,5

31. decembra 2011

Turčianska Štiavnička

25

STV2

11,5

31. decembra 2011

Utekáč I

25

STV2

16,2

31. decembra 2011

Veľké Rovné I

25

STV2

8,5

31. decembra 2011

Vyšná Boca

25

STV2

18,5

31. decembra 2011

Vyšný Kubín

25

STV2

13,4

31. decembra 2011

Zázrivá I

25

STV2

9

31. decembra 2011

Banská Bystrica

32

STV2

55,6

31. decembra 2011

Bardejov

32

JOJ 

9,03

31. decembra 2011

Bystré

32

JOJ 

10,79

31. decembra 2011

Harichovce

32

STV2

6

31. decembra 2011

Istebné

32

STV2

13,4

31. decembra 2011

Medzilaborce

32

STV2

6,72

31. decembra 2011

Muráň

32

MARK

9

31. decembra 2011

Nová Sedlica II

32

STV1

9,5

31. decembra 2011

Považská Bystrica II

32

STV2

13,2

31. decembra 2011

Prešov – mesto

32

STV2

15,2

31. decembra 2011

Príslop

32

STV2

13,01

31. decembra 2011

Roštár

32

STV2

8,5

31. decembra 2011

Skalica

32

RIS 

17

31. decembra 2011

Slovinky

32

STV2

7,8

31. decembra 2011

Snina II

32

JOJ 

21,76

31. decembra 2011

Sobotište

32

STV2

7,8

31. decembra 2011

Stará Turá – Topolecká

32

STV2

7,8

31. decembra 2011

Štós

32

STV2

6,99

31. decembra 2011

Valice

32

STV2

10

31. decembra 2011

Vyšná Sitnica

32

STV1

12,3

31. decembra 2011

Zákamenné

32

STV2

7,32

31. decembra 2011

Ždiar I

32

STV1

16

31. decembra 2011

Abrahámovce

33

STV2

13

31. decembra 2011

Banská Štiavnica II

33

STV2

2,76

31. decembra 2011

Bošáca

33

STV2

13,8

31. decembra 2011

Červený Kameň

33

STV1

6,99

31. decembra 2011

Dlhé Pole

33

STV1

10,8

31. decembra 2011

Domaniža

33

STV2

10

31. decembra 2011

Dúbrava

33

STV1

7,8

31. decembra 2011

Gelnica I

33

STV2

3,01

31. decembra 2011

Košecké Rovné

33

STV2

7

31. decembra 2011

Košice - mesto

33

TELE

15

31. decembra 2011

Limbach

33

STV2

11,5

31. decembra 2011

Liptovský Hrádok

33

STV2

14,6

31. decembra 2011

Lučenec

33

STV2

49,24

31. decembra 2011

Nové Zámky

33

JOJ 

47

31. decembra 2011

Štiavnik

33

STV1

14,1

31. decembra 2011

Terchová II

33

STV1

17

31. decembra 2011

Torysa

33

STV2

27

31. decembra 2011

Turie

33

STV1

13

31. decembra 2011

Turzovka

33

STV2

7,8

31. decembra 2011

Vadičov

33

STV2

7

31. decembra 2011

Valaská Dubová

33

STV2

7,8

31. decembra 2011

Vyšné Ružbachy

33

STV2

20,8

31. decembra 2011

Zabiedovo

33

STV2

10

31. decembra 2011

Borský Mikuláš

54

MARK

48,26

31. decembra 2011

Čadca II

55

KTV 

14,77

31. decembra 2011

Hybe II

55

MARK

17,9

31. decembra 2011

Kokava nad Rimavicou

55

MARK

7

31. decembra 2011

Kremnica

55

MARK

7

31. decembra 2011

Krokava

55

MARK

10

31. decembra 2011

Markuška

55

STV2

15,8

31. decembra 2011

Nová Baňa

55

JOJ 

16,99

31. decembra 2011

Ostrý Grúň

55

STV1

11,5

31. decembra 2011

Pezinok

55

TVPez

20

31. decembra 2011

Poprad

55

POP 

20

31. decembra 2011

Považská Bystrica

55

JOJ 

16

31. decembra 2011

Rabča

55

STV2

18,5

31. decembra 2011

Ráztočno

55

MARK

20

31. decembra 2011

Telgárt

55

MARK

10

31. decembra 2011

Veličná

55

MARK

7

31. decembra 2011

Žiar nad  Hronom

55

JOJ 

20

31. decembra 2011

Žilina - Dubeň

55

TVZ 

14,77

31. decembra 2011

Zvolen

55

JOJ 

20

31. decembra 2011

Námestovo

57

JOJ 

14

31. decembra 2011

Rožňava

57

MARK

48,4

31. decembra 2011

Snina

57

MARK

50,79

31. decembra 2011

Trenčín

57

JOJ 

44

31. decembra 2011

Banská Štiavnica

26

STV2

54,8

31. decembra 2011

Dlhé Pole

26

STV2

8,5

31. decembra 2011

Chlaba I

26

STV2

25,4

31. decembra 2011

Košecké Podhradie

26

STV2

7

31. decembra 2011

Námestovo

26

STV1

43

31. decembra 2011

Omšenie

26

STV2

7

31. decembra 2011

Plešivec

26

MARK

13,48

31. decembra 2011

Spišská Nová Ves

26

REDUT

23,98

31. decembra 2011

Šútovo

26

STV2

8,5

31. decembra 2011

Sverepec

26

STV2

7

31. decembra 2011

Valaská Belá

26

STV2

8,49

31. decembra 2011

Valaská - Piesok

26

STV2

8,5

31. decembra 2011(1) Odporúčanie ITU-R, BT.1306-3.

(2) Odporúčanie ITU-R, BT. 470-7.

(3) Referenčná konfigurácia pre plánovanie (RPC) podľa záverečného dokumentu Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie pre plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej a televíznej služby v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz (RRC-06) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 185/2007 Z. z.).

(4) Kapitola 3 prílohy 2 Záverečných dokumentov RRC-06

(5) § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 220/2007 Z. z.

(6) Odporúčanie ITU-R, BT.417

(7)Časť 3.2.1.5 Plánu pre analógové a digitálne vysielanie pozemskej rozhlasovej a televíznej služby v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz (GE06) (oznámenie MZV SR . 185/2007 Z. z.).

(8) § 69 ods. 15 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(9) Multichanel Multipoint Distribution System (MMDS).

(10) § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

(11) Regionálna dohoda týkajúca sa plánovania digitálnej pozemskej vysielacej služby v Regióne 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174‑230 MHz a 470-862 MHz (RRC-06) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 185/2007 Z. z.).

(12) § 45 až 55 zákona č. 308/2000 Z. z.

(13) § 32 ods. 19 zákona č. 610/2003 Z. z.