Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. O-16/2007


O p a t r e n i e


Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. O – 16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým  sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O - 1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky (oznámenie č. 221/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.      V § 1 sa ods. 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

      „k) osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby LRC (Long Range Certificate), ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici, ktorá používa frekvencie a postupy globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené,

         l) osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby SRC (Short Range Certificate), ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie služby na lodnej stanici, ktorá používa frekvenčné pásma veľmi krátkych vĺn a postupy globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené.“.

2.      V § 1 ods. 2 úvodná veta znie: „Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l) obsahuje:“.

3.      V § 1 ods. 5 znie: „Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l) sa vyhotovuje aj v jednom z pracovných jazykov používaných v Medzinárodnej telekomunikačnej únii. Osvedčenie podľa ods. 1 písm. j) sa vyhotovuje aj v nemeckom jazyku, francúzskom jazyku a anglickom jazyku.“.

4.      § 2 znie:

㤠2

      Predpokladom zaradenia operátora do tried E alebo N je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe a vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.“.

5.      V § 4 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 3 ods. 1 písm. a) až h).“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 1 písm. a) až h), k) a l).“.

6.      V § 6 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7.      V § 6 ods. 4 sa za slová „a), b), d) až f)“ vkladá čiarka a slová „k) a l)“.

8.      V § 6 ods. 5 sa vypúšťa slovo „j)“.

9.      V § 7 ods. 7 písm. a) sa za slovo „skúške“ vkladajú slová „z telegrafie“.

 

10.  Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. augusta 2007

(1)    Operátori triedy A, B a C sa podľa tohto opatrenia v znení účinnom od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy E.

(2)    Operátori triedy D sa podľa tohto opatrenia v znení účinnom od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy N.“.

11.  V prílohe v častiach A, D, E a F sa vypúšťa šiesty bod. Doterajší siedmy bod sa označuje ako šiesty bod.

12.  V prílohe časť J znie:

      „J. Osvedčenie operátora amatérskych staníc

          Trieda N

1.   Národné a medzinárodné právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc a všeobecné povoľovacie podmienky.

2.  Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielača, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

3.   Základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky.

4.   Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme). Skúša sa len na požiadanie uchádzača.

            Trieda E

1.   Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy N a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače.

2.   Podrobné znalosti národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a všeobecné povoľovacie podmienky.

3.   Podrobné znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

4.   Podrobné znalosti národných a medzinárodných pravidiel amatérskej prevádzky a amatérskej satelitnej prevádzky.

5.  Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme). Skúša sa len na požiadanie uchádzača.“.

13.  Príloha sa dopĺňa časťami K a L, ktoré znejú:

      „K. Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC (Long Range Certificate)

1.      Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2.      Praktické a teoretické vedomosti rádiotelefonickej prevádzky.

3.      Podrobná praktická znalosť a schopnosť ovládania rádiových zariadení, účel a použitie digitálneho selektívneho volania.

4.      Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5.      Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori pri plavbe lode, ktorá nie je nimi povinne vybavená.

6.      Znalosť anglického jazyka slovom a písmom.

 

           L. Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC (Short Range Certificate)

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Praktické a teoretické vedomosti rádiotelefonickej prevádzky.

3. Praktická znalosť a schopnosť ovládania rádiových zariadení, účel a použitie digitálneho selektívneho volania.

4. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho  námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori a pri plavbe lode, ktorá nie je nimi povinne vybavená.

6. Znalosť anglického jazyka slovom a písmom.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť  15. augusta 2007.

 

Branislav Máčaj, v. r.
predseda