Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O - 2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie

v znení Opatrenia O-13/2006 (od 1. januára 2007)


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

§ 1


Sadzobník úhrad za právo používať frekvencie je uvedený v prílohe.

§ 1a


Sadzby podľa úprav účinných od 1. januára 2007 sa uplatnia na úhrady za právo používania frekvencie po 1. januári 2007.

 

§ 2


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Milan Luknár, v. r.
predseda

Príloha k opatreniu č. O – 2/2004
Sadzobník úhrad za právo používať frekvencie

Položka 1

 
Za vymedzenie frekvencií v typovom povolení/ru/ 15 000 Sk.

Položka 2


Za frekvencie a identifikačný znak amatérskej stanice 100 Sk.

Položka 3


Za pridelenie frekvencií v osobitnom povolení2) na skúšobnú prevádzku, je úhrada za frekvencie stanovená podľa položiek 9, 13 až 23 dvojnásobná.

Položka 4


Za frekvencie a identifikačné značky pridelené v osobitnom povolení2) na

a) výskum, výrobu alebo predvádzanie 2 400 Sk za rok
b) skúšobnú prevádzku, opravu alebo údržbu 1 200 Sk za rok.

Položka 5


Za frekvencie a identifikačné znaky pre stanice leteckej pohyblivej služby a stanice námornej pohyblivej služby, a to za hlavný vysielač a pri výkone zariadenia:

a) do 5 W vrátane 600 Sk za rok
b) do 10 W vrátane 1 200 Sk za rok
c) do 25 W vrátane 1 800 Sk za rok
d) do 100 W vrátane 3 600 Sk za rok
e) do 500 W vrátane 4 800 Sk za rok
f) nad 500 W 9 600 Sk za rok.

Položka 6


Za frekvencie a identifikačné znaky pre letecké zabezpečovacie zariadenie a plavebné zabezpečovacie zariadenie, a to za

a) palubné rádiolokačné zariadenie, ak nie je súčasťou lietadlovej pohyblivej stanice alebo lodnej pohyblivej stanice 1 200 Sk za rok
b) rádiovýškomer, ak nie je súčasťou lietadlovej pohyblivej stanice 600 Sk za rok.

Položka 7

 
Za frekvencie a identifikačné znaky pre pozemné zabezpečovacie zariadenie, a to za

a) rádiolokačné zariadenie SKK 3 600 Sk za rok
b) rádionavigačné zariadenie SKK 1 200 Sk za rok.

Položka 8

Za spoločnú frekvenciu a frekvenciu pre bezšnúrové mikrofóny pre sieť s počtom rádiostaníc

a) do 5 vrátane s maximálnym výkonom do 1 W vrátane 300 Sk za rok
b) do 10 vrátane s maximálnym výkonom do 1 W vrátane 1 200 Sk za rok
c) nad 10 s maximálnym výkonom do 1 W vrátane 1 800 Sk za rok
d) do 5 vrátane s maximálnym výkonom do 5 W vrátane 1 200 Sk za rok
e) do 10 vrátane s maximálnym výkonom do 5 W vrátane 2 400 Sk za rok
f) nad 10 s maximálnym výkonom do 5 W vrátane 3 600 Sk za rok.

Položka 9


Za jednu frekvenciu pre oblasť vymedzenú dosahom základňovej stanice za rok pre základňovú stanicu a retranslačnú stanicu, ktorou sa mení dosah základňovej stanice neverejnej elektronickej komunikačnej siete

S = S1 x K1 x k2 x K3, kde

S1 120 Sk za 1 kHz
K1 počet kHz 
K2 (P x 0,1 hefstr)1/2 kde P je maximálny vyžiarený výkon (ERPmax )/W/ a hefstr je 1/36 hefs je 1/36 súčtu efektívnych výšok v azimutoch po 10° ustanovených podľa Viedenskej dohody (Berlín 2003)3), kde v prípade, že hef  je menšie ako 1 sa nahradí hodnotou 1.
Najmenšia hodnota K2 sa rovná 1.
 
K3 = 1 pre exkluzívnu frekvenciu
0,5 pre zdieľanú frekvenciu.

Položka 10


Za jednu frekvenciu pre sieť pohyblivých staníc pre sieť s počtom rádiostaníc

a) do 5 vrátane s maximálnym výkonom do 1 W vrátane 3 000 Sk za rok
b) do 10 vrátane s maximálnym výkonom do 1 W vrátane 6 000 Sk za rok
c) nad 10 s maximálnym výkonom do 1 W vrátane 9 000 Sk za rok
d) do 5 vrátane s maximálnym výkonom do 5 W vrátane 6 000 Sk za rok
e) do 10 vrátane s maximálnym výkonom do 5 W vrátane 12 000 Sk za rok
f) nad 10 s maximálnym výkonom do 10 W vrátane 18 000 Sk za rok.

Položka 11

Za pridelenie frekvencií podľa položiek 8, 9 a 10 v povolení prevádzky na dobu kratšiu ako sedem dní sa jednorazová úhrada určuje pomerne podľa počtu dní povolenia v mesiaci.

Položka 12


Za identifikačné znaky pridelené pre jednu základňovú, pevnú alebo mobilnú stanicu 60 Sk za rok.

Položka 13


Za frekvencie pre základňovú stanicu verejnej mobilnej siete a retranslačnú stanicu takejto siete, ktorá mení dosah základňovej stanice na vymedzených frekvenciách

36 000 Sk bez ohľadu na počet frekvencií a výkon za rok.

Položka 14


Za individuálne pridelené frekvencie pre hromadné elektronické komunikačné siete a verejný paging za každú pridelenú frekvenciu za rok

S = S1 x K1 x K2

Kde S1 je 300 Sk za jeden kHz
  K1 je počet kHz
  K2 koeficient územného pridelenia, ktorý je
    a) pre celoštátne pridelenie = 1
    b) Pre pridelenie pre kraj
      1. Bratislava 0.3
      2. Košice 0.2
      3. Banská Bystrica 0.12
      4. Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina 0.08
      5. Prešov 0.06
    c) Pre viac krajov je koeficient súčtom koeficientov uvedených v písmene b).

Položka 15

 
Za frekvenciu pre rádiovú stanicu pozemnej pevnej služby v pásme do 1 GHz pri kanálovej jednotke uvedenej v pláne využitia frekvenčného spektra podľa výkonu zariadenia

a) do 0,1 W vrátane počet kanálových jednotiek x   360 Sk za rok
b) do 1 W vrátane počet kanálových jednotiek x  1 800 Sk za rok
c) do 10 W vrátane počet kanálových jednotiek x  3 600 Sk za rok
d) do 100 W vrátane počet kanálových jednotiek x  6 000 Sk za rok
e) do 500 W vrátane počet kanálových jednotiek x  9 000 Sk za rok
f) do 1 kW vrátane počet kanálových jednotiek x  36 000 Sk za rok
g) nad 1 kW počet kanálových jednotiek x  60 000 Sk za rok.

Ak v pláne využívania frekvenčného spektra nie je uvedená kanálová jednotka, je kanálovou jednotkou pre pásma do 30 MHz 10 kHz a pre pásmo nad 30 MHz 25 kHz.

Položka 16


Za frekvenciu pre rádiovú stanicu pozemnej pevnej služby v pásme nad 1 GHz podľa výkonu zariadenia a pre anténu uvedenú v pláne využitia frekvenčného spektra

a) do 1 mW vrátane šírka kanálu v MHz x  600 Sk x  k   za rok
b) do 5 mW vrátane šírka kanálu v MHz x  1 200 Sk x  k   za rok
c) do 10 mW vrátane šírka kanálu v MHz x  1 800 Sk x  k   za rok
d) do 100 mW vrátane šírka kanálu v MHz x  2 400 Sk x  k   za rok
e) do 500 mW vrátane šírka kanálu v MHz x  3 000 Sk x  k   za rok
f) do 1 W vrátane šírka kanálu v MHz x  3 600 Sk x  k   za rok
g) do 10 W vrátane šírka kanálu v MHz x  5 400 Sk x  k   za rok

kde k je koeficient frekvenčného pásma a to

do pásma 10 GHz k = 1
pásmo 11 GHz (10,1 - 12,5 GHz) 0.91
pásmo 13 GHz (12,5 – 14,0 GHz) 0.89
pásmo 15 GHz (14,0 – 16,0 GHz) 0.87
pásmo 18 GHz (16,0 – 21,0 GHz) 0.84
pásmo 23 GHz (21,0 – 24,0 GHz) 0.81
pásmo 26 GHz (24,0 – 27,0 GHz) 0.79
pásmo 28 GHz (27,0 – 30,0 GHz) 0.78
pásmo 33 GHz (30,0 – 34,0 GHz) 0.75
pásmo 38 GHz (34,0 - 40,0 GHz) 0.72
pásma nad 40 GHz 0.65

Za prekročenie uhla otvorenia za každú ďalšiu odchýlku plus dva stupne alebo mínus dva stupne je úhrada dvojnásobná.

Položka 17


Za jednu frekvenciu do 1 GHz za rok pre vysielanie, ako aj pre príjem na strane bod v systémoch bod – multibod v Sk:

S = 12 000 x P x (0,1 h efstr) ½ x k, kde

P je hodnota výkonu zariadenia vo W
hefstr je 1/36 súčtu efektívnych výšok v azimutoch po 10  určených podľa Viedenskej dohody (Berlín 2003)3) kde v prípade, že hef  je menšie ako 1 sa uvažuje s hodnotou 1.
Ak je hefstr menšie ako 10, berie sa do výpočtu práve táto hodnota.

k je koeficient atraktívnosti podľa úplného alebo čiastočného pokrytia:
k = 1 mestá nad 100 000 obyvateľov,
k = 0,85 mestá nad 50 000 obyvateľov,
k = 0,7 mestá nad 20 000 obyvateľov,
k = 0,5 ostatné.

Položka 18


Za jednu frekvenciu do 11 GHz za rok pre vysielanie ako aj pre príjem na strane bod v systémoch bod – multibod v Sk:

S = 18 x Y x P x Es x (0,1 hefs)1/2 x k1 x k2 kde.

Y je šírka pásma v MHz
P je výkon zariadenia v dBm
Es je X x Z, kde X je počet sektorových antén a Z je hodnota pri sektore
do 45° vrátane = 1,
do 90° vrátane = 2,
do 120° vrátane = 3,
do 180° vrátane = 4.

hefs je 1/36 súčtu efektívnych výšok v azimutoch po 10° ustanovených podľa dohody Viedenskej dohody (Berlín 2003)3), kde v prípade, že hef  je menšie ako 1 sa uvažuje s hodnotou 1.
Ak je hefs  menšie ako 10, berie sa do výpočtu práve táto hodnota.

k1 je 1,2 pre pásmo 3,5 GHz a pre ostatné pásma podľa položky 16.
k2  je koeficient atraktívnosti podľa úplného, alebo čiastočného pokrytia:
k2 = 1 mestá nad 100 000 obyvateľov,
k2 = 0,85 mestá nad 50 000 obyvateľov,
k2 = 0,7 mestá nad 20 000 obyvateľov,
k2 = 0,5 ostatné.

Ak sa použijú antény s uhlom otvorenia menším ako 30°,  sa na strane bod použije výpočet ako pre siete bod – bod podľa položky 16.

Položka 19


Za jednu frekvenciu nad 11 GHz za rok pre vysielanie, ako aj pre príjem na strane bod v systémoch bod – multibod v Sk:

S = 30 x Y x P x Es x k1 x k2 kde.

Y je šírka pásma v MHz
P je výkon zariadenia v dBm
Es je X x Z, kde X je počet sektorových antén a Z je hodnota pri sektore do 45° vrátane = 1,
do 90 ° vrátane = 2
do 120° vrátane = 3
do 180° vrátane = 4

k1 je koeficient frekvenčného pásma podľa položky 16
k2  je koeficient atraktívnosti podľa úplného alebo čiastočného pokrytia:
k2 = 1 mestá nad 100 000 obyvateľov,
k2 = 0,85 mestá nad 50 000 obyvateľov,
k2 = 0,7 mestá nad 20 000 obyvateľov,
k2 = 0,5 ostatné.

Položka 20


Za frekvencie pre jedno

a) reportážne zariadenie SKK 1 200 Sk za rok
b) mobilné prenosové zariadenie SKK 6 000 Sk za rok.

Položka 21


Za každú frekvenčnú kanálovú jednotku definovanú šírkou kanála podľa príslušnej prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre distribúciu nezmenených televíznych programov (Multichannel Multipoint Distribution System, Multipoint Video Distribution System)

S = K x X x Y, kde

X je hodnota podľa výstupného výkonu zariadenia

a) do 0,5 W na kanál vrátane 120 Sk za rok
b) do 1 W na kanál vrátane 240 Sk za rok
c) do 2 W na kanál vrátane 480 Sk za rok
d) do 10 W na kanál vrátane 960 Sk za rok
e) do 20 W na kanál vrátane 1 500 Sk za rok
f) nad 20 W na kanál  1 920 Sk za rok.

a Y je ( 0,1 hefstr )1/2 . Najmenšia hodnota Y sa rovná 1.

hefstr sa hodnota rovná 1/36 súčtu efektívnych výšok rátaných podľa odporúčania CCIR 370 – 7 po 10°. Negatívne hodnoty h ef sa nahradia 1.

K = 1 pre pásma do 30 GHz a
0,7 pre pásma nad 30 GHz.

U distribučných systémov so spätným prenosom úhrady za spätný kanál v Sk: S = Y x  P x Es   x ( 0,1 hefs )1/2  x k1 x k2   kde Y, P, Es, hefs, k1 a k2 sú definované ako v položke 18.

Položka 22


Za každú frekvenciu pre pozemskú stanicu satelitnej služby so šírkou pásma

a) do 100 kHz vrátane 12 000 Sk za rok
b) do 1 MHz vrátane  24 000 Sk za rok
c) do 4 Mhz vrátane 48 000 Sk za rok
d) nad 4 MHz 72 000 Sk za rok.

Položka 22a


Za jednu frekvenciu pre analógové rozhlasové a televízne pozemské vysielanie na základe individuálneho povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia

S = K x V2 x Y

S je ročná sadzba za jednu rádiovú frekvenciu v slovenských korunách

K je koeficient druhu vysielania, pričom K = 4 pre analógové rozhlasové vysielanie

                                                                  K = 8 pre analógové televízne vysielanie

V je hodnota rovnajúca sa 1/36 súčtu ERP (dBW) v azimutoch po 10 stupňoch od 0 do 360 stupňov

Y = (0,1 x h ef str)1/2, kde h ef str je hodnota 1/36 z efektívnych výšok h ef  rátaných podľa odporúčania CCIR 370-7 po 10 stupňoch. Negatívne hodnoty sa nahradia hodnotou 1. Ak je h ef str menšie ako hodnota 10, použije sa pri výpočte hodnota 10

Pri priemernom vyžiarenom výkone menšom ako 50 W sa za používanie frekvencií uplatní jednotná úhrada pre rozhlasové vysielanie 600 Sk za rok a pre analógové televízne vysielanie 1 200 Sk za rok.

Položka 23


Za frekvencie pre pohyblivú stanicu satelitnej služby

pridelená šírka frekvenčného pásma do 4 MHz nad 4 MHz
denná úhrada 800 Sk 3 000 Sk
mesačná úhrada 9 000 Sk 35 000 Sk
ročná úhrada 48 000 Sk 72 000 Sk.

Za frekvencie pre pohyblivú stanicu satelitnej služby sa uplatní denná, mesačná alebo ročná úhrada, podľa ktorej bude celková úhrada najnižšia.

Položka 24

 
Úhrada podľa položiek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 22a za obdobie kratšie ako jeden rok je jedna dvanástina z ročných sadzieb uvedených v týchto položkách za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Položka 25


Pre stanice zdravotníckych zariadení, záchranných služieb na záchranu ľudského života, hasičských jednotiek a obecnej polície je úhrada podľa položiek 8,9,10,12 a 14 vo výške 50 % úhrady podľa položiek 8, 9, 10, 12 a 14.

 


--------------------------------------------------------------------------------

/ru/ § 35 ods.5 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“)

2 § 35 ods. 5 písm. c) zákona

3  dohoda medzi administráciami 17 európskych krajín o koordinácii frekvencií medzi 29,5 až 39,5 GHz pre pevnú službu a pozemnú pohyblivú službu (Berlín 28. novembra 2003)