Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel v znení Opatrenia O-12/2006


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 12 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

§ 1


Sadzobník úhrad za používanie čísiel je uvedený v prílohe.

§ 2


Úhrady za používanie čísiel podľa tohto opatrenia sa uplatnia aj na licencie a rozhodnutia o pridelení čísla vydané do 31. decembra 2003 a na rozhodnutia o pridelení čísla vydané od 1. januára 2004 do 1. mája 2004.

§ 3


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Milan Luknár, v. r.
predseda
Príloha k opatreniu č. O – 3/2004
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA POUŽÍVANIE ČÍSEL

Položka 1


Číslo geografické 9-miestne z množiny (0)2 xxxx xxxx až (0)5x xxx xxxx

Sadzba je určená podľa veľkosti prideleného a používaného bloku
a)     počet čísel v bloku 1 000 000     20 000 Sk za rok
b)     počet čísel v bloku 100 000     2 000 Sk za rok.

Položka 2


Číslo negeografické 9-miestne z množiny (0)6xx xxx xxx až (0)9xx xxx xxx

Sadzba je určená podľa veľkosti prideleného a používaného bloku
a)     počet čísel v bloku 100 000     20 000 Sk za rok
b)     počet čísel v bloku 10 000     2 000 Sk za rok
c)     počet čísel v bloku 1 000     200 Sk za rok
d)     počet čísel v bloku 1     100 Sk za rok.

Položka 3


Číslo skrátené 4- miestne z množiny 10XY
Sadzba za používané číslo     20 000 Sk za rok.

Položka 4


Číslo skrátené 5-miestne z množiny 14XYZ, 16XYZ, 17XYZ, 18XYZ
Sadzba za používané číslo     5 000 za rok.

Položka 5


Číslo skrátené 5-miestne z množiny 019XY
Sadzba za používané číslo     20 000 Sk za rok.

Položka 6


Číslo kódu medzinárodného signalizačného bodu (International Signalling Point Code), číslo kódu signalizačného bodu prechodovej siete (Signalling Point Code), číslo identifikačného kódu mobilnej siete (Mobile Network Code), číslo identifikačného kódu dátovej siete (Data Network Identification Code), číslo identifikačného kódu dodávateľa komunikačných služieb (Issuer Identifier Number) a sieťové smerovacie číslo (Network Routing Number)
Sadzba za používanie čísla kódu     20 000 Sk za rok.

Poznámka k položke 1 až 6:
Výška úhrady za používanie čísla za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok je 1/12 z ročnej sadzby za každý aj začatý kalendárny mesiac.