Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 20.12.2010 č. O – 20/2010

O P A T R E N I E

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
z 20. 12. 2010 č. O – 20/2010,

o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov
a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1


     Toto opatrenie sa vzťahuje na podnik, ktorý úrad určil podľa § 50 ods. 4 zákona na poskytovanie univerzálnej služby a uložil mu povinnosti podľa § 50 ods. 2 písm. c) a f) zákona (ďalej len „podnik“).

VEREJNÉ TELEFÓNNE AUTOMATY

§ 2


(1) Za primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov sa považuje
a) rovnomerné plošné rozmiestnenie verejných telefónnych automatov v obci,

b) počet verejných telefónnych automatov
1. jeden verejný telefónny automat v obciach do 1 000 obyvateľov vrátane,
2. jeden verejný telefónny automat na každých aj začatých 5 000 obyvateľov v obciach
od 1 001 do 10 000 obyvateľov vrátane,
3. jeden verejný telefónny automat na každých aj začatých 10 000 obyvateľov v obciach
od 10 001 do 50 000 obyvateľov vrátane,
4. päť verejných telefónnych automatov v obciach nad 50 000 obyvateľov umiestnených najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou pohybu občanov.

(2) V obci, kde je len jeden verejný telefónny automat, tento musí umožňovať prístup a použitie
pre zdravotne postihnutých užívateľov a spĺňať požiadavky uvedené v § 4.

(3) Počet verejných telefónnych automatov pre zdravotne postihnutých užívateľov je najmenej
25 % z celkového počtu verejných telefónnych automatov podľa odseku 1 písm. b).


§ 3

(1) Každý verejný telefónny automat musí
a) byť vybavený jednoduchým návodom na obsluhu,
b) umožňovať zrakovo postihnutým užívateľom jednoduchú identifikáciu všetkých jeho
tlačidiel,
c) umožňovať niekoľkostupňové zosilnenie prijímaného zvukového signálu,
d) umožňovať prijímať volania,
e) umožňovať volania
1. miestne,
2. medzimestské,
3. medzinárodné,
4. do mobilných sietí,
5. tiesňové,
6. na informačné služby,
7. na hlásenie poruchy telefónneho automatu,
f) byť označený prípojným číslom,
g) poskytovať informácie o telefónnych číslach tiesňových volaní.

(2) Podnik môže zastaviť alebo obmedziť poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom
verejného telefónneho automatu v určitom mieste a premiestniť verejný telefónny automat, ak
a) bol v priebehu jedného roka najmenej trikrát preukázateľne zničený,
b) bolo v priebehu jedného roka najmenej trikrát preukázané jeho zneužitie alebo
c) nebolo z neho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch uskutočnené žiadne volanie.

§ 4


Verejný telefónny automat pre telesne postihnutých užívateľov musí spĺňať všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie1) a musí byť príslušne označený2).SLUŽBY PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH UŽÍVATEĽOV

§ 5


Účastník, ktorým je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím3), ktorá má sluchové postihnutie alebo ťažkú rečovú vadu, má právo, aby mu podnik zabezpečil na jeho žiadosť koncové zariadenie, ktoré mu umožní prístup k verejným telefónnym službám vrátane tiesňových volaní.


§ 6


Účastník, ktorým je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím3), ktorá má zrakové postihnutie, má právo, aby mu podnik zabezpečil na jeho žiadosť bezplatný prístup k informačným službám o telefónnych číslach.


§ 7

Zrušuje sa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. novembra 2008
č. O-18/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov (oznámenie č. 511/2008 Z. z.).

§ 8


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2011.
Ing. Ladislav Mikuš
predseda úradu

 ________________________________________
1) § 58 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.

2) § 17 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.