Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O-4/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov -zrušené k 15.8. 2007!

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O – 4/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov

a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov


Zrušené a nahradené Opatrením O - 15/2007 s účinnosťou od 15. augusta 2007.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 50 ods.3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1


(1) Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 2 písm. c) zákona (ďalej len „podnik“) zabezpečí vyvážené pokrytie obývaného územia Slovenskej republiky verejnými telefónnymi automatmi (ďalej len „telefónny automat“).

(2) Podnik zabezpečí minimálnu celkovú hustotu prevádzkovaných telefónnych automatov umiestnených na verejných priestranstvách nepretržite prístupných verejnosti
na 1 000 obyvateľov takto:

a) 1,8 ak je počet obyvateľov obce 50 000 a viac,

b) 1,5 ak je počet obyvateľov obce 10 000 a viac,

c) 1,2 ak je počet obyvateľov obce do 10 000.

(3) Podnik je povinný zriadiť minimálne jeden telefónny automat v obci; to neplatí,
ak zriadenie obec odmietne.

(4) Podnik môže zastaviť alebo obmedziť poskytovanie telefónnej služby prostredníctvom telefónnych automatov v určitom mieste a odstrániť alebo premiestniť automat v prípade, ak

a) bol v priebehu jedného roka najmenej trikrát zničený, alebo

b) sa najmenej trikrát preukázalo zneužívanie telefónneho automatu.

§ 2


Podnik zabezpečí, aby každý telefónny automat

a) bol vybavený jednoduchým návodom na obsluhu,

b) umožňoval zrakovo postihnutým užívateľom jednoduchú identifikáciu všetkých jeho tlačidiel,

c) umožňoval niekoľkostupňové zosilnenie prijímaného zvukového signálu,

d) umožňoval prijímať volania,

e) umožňoval uskutočňovať volania

   1. miestne,
   2. medzimestské,
   3. medzinárodné,
   4. do mobilných sietí,
   5. tiesňové,
   6. na informačné služby,
   7. na operátorskú službu na pomoc sluchovo postihnutým,
   8. na hlásenie poruchy telefónneho automatu,

f) bol označený prípojným číslom,

g) poskytoval informáciu o telefónnom čísle tiesňového volania.

§ 3


(1) Podnik zabezpečí, aby najmenej 25% z prevádzkovaných telefónnych automatov umiestnených na verejných priestranstvách nepretržite prístupných verejnosti, bolo použiteľných aj pre občanov so sluchovým postihnutím používajúcich načúvacie prístroje, a zabezpečí ich označenie.

(2) Podnik zabezpečí bezbariérový prístup najmenej k 25 % prevádzkovaných telefónnych automatov umiestnených na verejných priestranstvách nepretržite prístupných verejnosti a zabezpečí ich označenie.

§ 4


(1) Podnik

a) poskytne sluchovo postihnutým účastníkom a účastníkom s rečovou vadou koncové zariadenie, ktoré im umožní prístup k verejným telefónnym službám vrátane tiesňových volaní,

b) zabezpečí sluchovo postihnutým účastníkom a účastníkom s rečovou vadou nepretržitú operátorskú službu na pomoc sluchovo postihnutým.

(2) Sluchovo postihnutým účastníkom je účastník, ktorého miera funkčnej poruchy sluchu je najmenej 40 % a účastníkom s rečovou vadou je účastník, ktorého miera poruchy reči a obmedzenia komunikačných schopností je najmenej 40 %.

§ 5


(1) Podnik poskytne účastníkom so zrakovým postihnutím bezplatný prístup k informačným službám o telefónnych číslach.

(2) Účastníkom so zrakovým postihnutím je účastník, ktorého miera funkčnej poruchy zrakového postihnutia je najmenej 50 %.

§ 6


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem § 3 a § 4 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Milan Luknár, v. r.
predseda