Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O-5/2004

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O – 5/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 51 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje ukazovatele kvality a cieľové hodnoty univerzálnej služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 1

(1) Lehota prvého pripojenia plynie od okamihu, keď podnik, ktorý poskytuje univerzálnu službu (ďalej len „podnik“) prijal objednávku do okamihu, kedy je služba sprevádzkovaná a dostupná na použitie; do tejto lehoty sa započítavajú všetky dni.

(2) Lehota prvého pripojenia sa vzťahuje na

a) inštaláciu nového prístupového vedenia,

b) prevzatie existujúceho prístupového vedenia iným účastníkom,

c) poskytnutie dodatočného prístupového vedenia účastníkovi, ktorý už má poskytnutú službu, vrátane zmeny z analógovej telefónnej prípojky na ISDN.

(3) Lehota prvého pripojenia sa nevzťahuje na

a) zrušenie objednávky,

b) zmenu podniku účastníkom, ak nový podnik, ktorý je zodpovedný za hlásenie lehoty prvého pripojenia, používa uvoľnené miestne vedenie ako prístupové vedenie.

(4) Podnik oznamuje a zverejňuje informácie o

a) lehotách, v ktorých je najrýchlejšie dokončených 95 % alebo 99 % objednávok, pričom môže vylúčiť prípady, ak neskoršie pripojenie požaduje účastník,

b) počte objednávok vybavených v lehote dohodnutej s účastníkom vyjadrený v percentách.

(5) Z informácií podľa odseku 4 môže podnik vylúčiť prípady, ak je potrebný prístup do priestorov účastníka a tento neumožní prístup v dohodnutom termíne.
§ 2

(1) Poruchovosť na jedno účastnícke vedenie je podiel opodstatnených poruchových hlásení zaznamenaných počas zberu údajov na priemernom počte prístupových vedení v sieti alebo na priemernom počte registrácií jednej služby, ktorá sa brala do úvahy počas zberu údajov.

(2) Poruchové hlásenie je správa o prerušení alebo znížení kvality služby, ktorú nahlásil účastník, ak prerušenie alebo zníženie kvality služby bolo zapríčinené v sieti podniku alebo v inej prepojenej verejnej sieti, ak sa zistilo, že je opodstatnené. Prerušenie alebo zníženie kvality služby nezahŕňa poruchy na strane účastníka, ktoré sa nachádzajú za definovaným alebo dohodnutým bodom rozhrania.

(3) Priemerný počet prístupových vedení sa vypočítava podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2.
§ 3

(1) Čas potrebný na odstránenie poruchy plynie od okamihu nahlásenia poruchy na zverejnené kontaktné miesto podniku do okamihu, kedy je služba uvedená do prevádzkyschopného stavu.

(2) Podnik oznamuje a zverejňuje informácie o čase, v ktorom je 80 % alebo 95 % najrýchlejšie opravených

a) opodstatnených porúch na prístupových vedeniach, vyjadrenom v hodinách,

b) všetkých ostatných opodstatnených porúch, vyjadrenom v hodinách.

(3) Oznamovanie a zverejňovanie informácií podľa odseku 2 sa vzťahuje na údaje, keď sa účastníkovi ponúka štandardná doba opravy.

(4) Oznamovanie a zverejňovanie informácií podľa odseku 2 sa nevzťahuje na údaje, keď sa podnik dohodne s účastníkom, že poskytne

a) rýchlejšiu opravu za vyššie údržbové poplatky,

b) opravu v neskoršej lehote za nižšie údržbové poplatky.
§ 4

(1) Neúspešné volanie je pokus o volanie na platné správne navolené číslo po oznamovacom tóne, pričom nie je vyhodnotený obsadzovací tón volaného účastníka, kontrolný vyzváňací tón ani signál prihlásenia sa volaného účastníka na prístupovom vedení volajúceho účastníka
do 30 sekúnd od okamihu, kedy sieť prijala požadovanú informáciu o adrese na zostavenie spojenia.

(2) Podnik oznamuje a zverejňuje informácie o

a) neúspešných volaniach z národných volaní vyjadrených v percentách,

b) neúspešných volaniach z medzinárodných volaní vyjadrených v percentách,

c) počte pozorovaní vykonaných pre každú hodnotu.

(3) Podiel neúspešných volaní je podiel neúspešných volaní k celkovému počtu pokusov o volanie za štvrťrok. Podiel neúspešných volaní sa vypočíta

a) z meraní na celej bežnej prevádzke, alebo

b) z meraní na bežnej prevádzke pre odchádzajúce volania reprezentatívnej vzorky účastníkov pripojených k miestnym ústredniam do reprezentačného súboru cieľových miest, alebo

c) zo skúšobných volaní reprezentačnej vzorky účastníkov pripojených k miestnym ústredniam alebo ku koncovým bodom siete do reprezentačného súboru cieľových miest, alebo

d) kombináciou spôsobov podľa písm. a) až c).

(4) Podnik vykoná merania tak, aby presne vyjadrovali zmeny prevádzky v priebehu dňa, v priebehu týždňa a v priebehu roka.
§ 5

(1) Čas vytvorenia spojenia plynie od okamihu, kedy sieť prijme požadovanú informáciu o adrese na zostavenie spojenia až do okamihu, kedy volajúci účastník prijal obsadzovací tón volaného účastníka, vyzváňací tón alebo signál prihlásenia sa volaného účastníka. Pri použití signalizácie s prekryvom čas vytvorenia spojenia plynie od okamihu, kedy bola prijatá dostatočná informácia o adrese tak, aby bolo umožnené začať v sieti smerovanie volania.

(2) Signalizácia s prekryvom je postup používaný pri zostavovaní spojenia pre odchádzajúce volanie, umožňujúci užívateľovi posielať čísla volanej strany v postupných správach tak,
ako ich užívateľ postupne volí.

(3) Podnik oznamuje a zverejňuje informácie o

a) priemernej hodnote času vytvorenia spojenia pre národné volania, vyjadrenej v sekundách,

b) čase, v ktorom je zostavených najrýchlejších 95 % národných volaní, vyjadrenom
v sekundách,

c) priemernej hodnote vytvorenia spojenia pre medzinárodné volania, vyjadrenej
v sekundách,

d) čase, v ktorom je zostavených najrýchlejších 95 % medzinárodných spojení, vyjadrených v sekundách,

e) počte pozorovaní vykonaných pre národné a medzinárodné volania.

(4) Volania vyhodnotené ako neúspešné volania sa z informácií podľa odseku 3 vylučujú. Volania na prenesené čísla sa do informácií zahŕňajú.

(5) Údaje podľa odseku 3 sa vypočítajú:

a) z meraní v bežnej prevádzke pre odchádzajúce volania, alebo

b) z meraní na bežnej prevádzke pre odchádzajúce volania reprezentačnej vzorky účastníkov pripojených k miestnym ústredniam do reprezentačného súboru cieľových miest, alebo

c) zo skúšobných volaní reprezentačnej vzorky účastníkov pripojených k miestnym ústredniam alebo ku koncovým bodom siete do reprezentačného súboru cieľových miest, alebo

d) kombináciou spôsobov podľa písm. a) až c).

(6) Podnik vykoná merania tak, aby presne vyjadrovali zmeny prevádzky v priebehu dňa, v priebehu týždňa a v priebehu roka.
§ 6

(1) Čas prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach plynie od okamihu, kedy je sieťou prijatá požadovaná informácia o adrese na vytvorenie spojenia, do okamihu prihlásenia sa operátora, alebo ekvivalentného, hlasom aktivovaného automatického odpovedajúceho systému, ktorý volajúcemu účastníkovi poskytne požadovanú informáciu o telefónnom čísle účastníkov v Slovenskej republike.

(2) Podnik oznamuje a zverejňuje informácie o

a) priemernom čase prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach, vyjadrenom
v sekundách,

b) podiele volaní prihlásených do 20 sekúnd, vyjadrenom v percentách.
§ 7

(1) Mincové verejné telefónne automaty, kartové verejné telefónne automaty alebo mincové a kartové verejné telefónne automaty sa považujú za prevádzkyschopné vtedy, keď užívateľ môže využiť ponúkané služby, ktoré sú bežne dostupné. Verejný telefónny automat, ktorý akceptuje platbu mincami aj kartou, sa považuje za vyradený z prevádzky aj vtedy, keď nie je schopný akceptovať ďalšie mince.

(2) Podnik oznamuje a zverejňuje informáciu o prevádzkyschopných verejných automatoch, vyjadrenú v percentách. Počet prevádzkyschopných verejných telefónnych automatov sa vypočíta ako podiel celkového počtu dní, počas ktorých je verejný telefónny automat v prevádzke k celkovému počtu dní, počas ktorých má byť verejný telefónny automat v prevádzke. Za deň, počas ktorého je verejný telefónny automat v prevádzke, sa považuje deň keď je verejný telefónny automat v nepretržitej prevádzke.
§ 8

(1) Podanie na vyúčtovanie je reklamácia účastníka vo veci prešetrenia úhrady vyúčtovanej podnikom.

(2) Podnik oznamuje a zverejňuje informáciu o počte úhrad vyúčtovaných podnikom, voči ktorým účastníci uplatnili reklamáciu správnosti úhrady vyjadrenom v percentách. Informácia zahŕňa všetky reklamácie správnosti úhrady prijaté počas štvrťroka, bez ohľadu na ich odôvodnenosť, čas volania alebo akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie.
§ 9

(1) Podnik oznamuje úradu polročný štatistický prehľad o dosiahnutých cieľových hodnotách ukazovateľov kvality v elektronickej aj tlačenej forme vždy za predchádzajúce dva štvrťroky do 31. januára a do 31. júla. Podnik zverejňuje polročný štatistický prehľad o dosiahnutých cieľových hodnotách ukazovateľov na svojej internetovej stránke a aspoň v jednom celoštátnom periodiku.           

(2) Prvý polročný štatistický prehľad o dosiahnutých cieľových hodnotách ukazovateľov kvality v elektronickej aj tlačenej forme podnik oznámi úradu do 31. januára 2005.
 § 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Milan Luknár, v. r.
predseda
Príloha č. 1 k opatreniu č. O – 5/2004
Ukazovateľ kvality     Cieľová hodnota
1. Lehota prvého pripojenia      
      a) lehota najrýchlejších 95%     30 dní
      b) lehota najrýchlejších 99%     70 dní
      c) percento vybavených objednávok v lehote dohodnutej s účastníkom     95 %
2. Poruchovosť na jedno účastnícke vedenie      
      a) počet porúch na 100 prístupových vedení za rok     20
3. Čas potrebný na odstránenie poruchy      
      a) čas, v ktorom je opravených najrýchlejších 80% porúch na prístupových vedeniach     30 hodín
      b) čas, v ktorom je opravených najrýchlejších 95% porúch na prístupových vedeniach     96 hodín
      c) čas, v ktorom je opravených najrýchlejších 80% všetkých ostatných porúch     24 hodín
      d) čas, v ktorom je opravených najrýchlejších 95% všetkých ostatných porúch     36 hodín
4. Neúspešné volania      
      a) percento neúspešných volaní pre národné volania v bežnej prevádzke     4 %
      b) percento neúspešných volaní pre medzinárodné volania v bežnej prevádzke     6 %
5. Čas vytvorenia spojenia      
      a) priemerný čas pre odchádzajúce národné volania v bežnej prevádzke     3 s
      b) čas, v ktorom je zostavených najrýchlejších 95% národných spojení v bežnej prevádzke     10 s
      c) priemerný čas pre odchádzajúce medzinárodné volania v reálnej prevádzke     5 s
      d) čas, v ktorom je zostavených najrýchlejších 95% medzinárodných spojení v bežnej prevádzke     15 s
6. Čas prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach      
      a) priemerný čas prihlásenia     20 s
      b) percento volaní prihlásených do 20 s     85 %
7. Prevádzkyschopné mincové verejné telefónne automaty, kartové verejné telefónne automaty alebo mincové a kartové verejné telefónne automaty      
      a) percento verejných telefónnych automatov v plnej prevádzke     92 %
8. Reklamácia správnosti úhrady      
      a) percento reklamovaných úhrad z celkového počtu úhrad     1 %
Príloha č. 2 k opatreniu č. O – 5/2004

Vzorec na výpočet priemerného počtu prístupových vedení
kvalit1
Vo vzorci:

PS = priemerný počet prístupových vedení
Si = počet prístupových vedení na konci mesiaca
n = počet mesiacov počas doby zozbierania údajov