Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 26. mája 2009, č. O-19/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti telefónneho čísla

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Základné ustanovenie


Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti o postupe pre službu prenesenia čísla, ktorou každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať verejnú pevnú telefónnu službu alebo verejnú mobilnú telefónnu službu podľa zákona (ďalej len „podnik“) zabezpečuje, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo (ďalej len „číslo“) nezávisle od podniku poskytujúceho službu.

§ 2
Charakteristika služby prenesenia čísla


(1) Službu prenesenia čísla je možné použiť len na číslo, ktoré podniku pridelil úrad, a ktoré je prevádzkovo využívané, okrem tých čísel, ktoré podniky používajú na výlučne vnútorné, testovacie alebo systémové účely, a čísel využívaných výlučne na prístup k vlastným službám podniku. Preniesť je možné len čísla uvedené v § 5.
(2) Prenesené číslo je číslo, ktoré si užívateľ na základe žiadosti o prenesenie čísla (ďalej len „žiadosť“) ponechal nezávisle od podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu.
(3) Ak si užívateľ s preneseným číslom najneskôr do dvoch týždňov po zániku zmluvného vzťahu medzi ním a podnikom, ku ktorému má byť číslo prenesené od iného podniku (ďalej len „prijímajúci podnik“) nepodal žiadosť k ďalšiemu podniku, alebo nenahradil vzniknutý zmluvný vzťah novým zmluvným vzťahom s prijímajúcim podnikom, prijímajúci podnik najneskôr do jedného mesiaca od zániku zmluvného vzťahu vráti prenesené číslo naspäť podniku, ktorému úrad toto číslo pôvodne pridelil.
(4) Čísla používané na identifikáciu jedného koncového zariadenia alebo viacerých koncových zariadení pripojených na prístup digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN), čísla prevoľby, skupinové účastnícke čísla a viaceré čísla pridelené k jednej SIM karte sa prenášajú ako jeden celok.
(5) Ďalšie prenesenie čísla je možné začať až po ukončení predchádzajúceho prenesenia čísla.

§ 3
Zabezpečenie služby prenesenia čísla


(1) Podniky si navzájom umožňujú autorizovaný nepretržitý prístup do databázy čísel, ktorá obsahuje údaje potrebné na smerovanie volania na prenesené číslo a sa používa v reálnom čase na zostavenie volania na prenesené číslo (ďalej len „lokálna databáza“) na oznámenie informácií medzi podnikmi o číslach, na ktoré bola použitá služba prenesenia čísla, a na zabezpečenie správneho smerovania volaní na prenesené čísla.
(2) Tento nepretržitý prístup umožňuje podnikom zdieľať informácie najmä
a) o prenesenom čísle a osobných údajoch užívateľa,
b) o podniku prevádzkujúcom prenesené číslo,
c) o časovom úseku na prenesenie čísla, ktorý je každý deň od 00.00 do 06.00 hodiny, alebo od 12.00 do 18.00 hodiny (ďalej len „časový rámec“) a deň prenesenia čísla,
d) o podniku, ktorému bolo pôvodne pridelené prenesené číslo,
e) o evidovaní žiadosti prijímajúcim podnikom,
f) o prijímajúcim podnikom vygenerovanom čísle žiadosti užívateľa (ďalej len „identifikačný kód žiadosti“),
g) o overení žiadosti podnikom, od ktorého má byť číslo prenesené k inému podniku (ďalej len „odovzdávajúci podnik“),
h) o uvoľnení prenášaného čísla odovzdávajúcim podnikom,
i) o prijatí, zrušení alebo zamietnutí žiadosti,
j) o synchronizácii údajov podnikov pri aktualizácii lokálnej databázy.

§ 4
Zásady zabezpečenia volania na prenesené číslo


(1) Volanie na prenesené číslo sa smeruje do cieľovej siete podľa pravidiel smerovania dohodnutých medzi podnikmi prevádzkujúcimi verejnú telefónnu sieť, v ktorej sa volanie začína (ďalej len „východzia sieť“), tranzitnú sieť a verejnú telefónnu sieť, v ktorej sa volanie ukončuje (ďalej len „cieľová sieť“). Pre prichádzajúce medzinárodné volania je východzou sieťou tá verejná telefónna sieť, na ktorej ústredňu medzinárodné volanie prišlo.
(2) Ak medzi podnikmi neexistuje priame prepojenie, východzia sieť uskutočňuje volanie k prenesenému číslu prepojením do cieľovej siete cez sieť podniku poskytujúceho službu tranzitu volaní medzi východzou sieťou a cieľovou sieťou.
(3) Pred prepojením volania na prenesené číslo do cieľovej siete príslušná ústredňa východzej siete alebo tranzitnej siete, vyhľadávajúca informáciu o prenesenom čísle, zabezpečí vloženie sieťového smerovacieho čísla, ktoré je odvodené a použité sieťou na zabezpečenie optimálneho smerovania volania do cieľovej siete.
§ 5
Prenositeľné geografické čísla a negeografické čísla
(1) Prenesenie geografických čísel medzi pevnými elektronickými komunikačnými sieťami sa vzťahuje na pridelené národné účastnícke čísla z množiny národných čísel pre geograficky určené číslovacie oblasti začínajúce sa číslicami (0)2 až (0)5.
(2) Prenesenie negeografických čísel medzi pevnými elektronickými komunikačnými sieťami sa vzťahuje na pridelené národné čísla pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných čísel pridelených pre služby volania na účet volaného (0)800xxxxxx, služby s rozdelením poplatkov (0)850xxxxxx až (0)899xxxxxx okrem služby telehlasovanie 0890xxxxxx a služby so zvýšenou tarifou (0)806xxxxxx až (0)809xxxxxx, (0)900xxxxxx, (0)97xxxxxxx až (0)98xxxxxxx v súlade s číslovacím plánom vydaným úradom.
(3) Prenesenie negeografických čísel medzi mobilnými elektronickými komunikačnými sieťami sa vzťahuje na pridelené národné čísla pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných čísel pridelených na služby volania na účet volaného (0)800xxxxxx, služby s rozdelením poplatkov (0)850xxxxxx až (0)899xxxxxx okrem služby telehlasovanie 0890xxxxxx a služby so zvýšenou tarifou (0)806xxxxxx až (0)809xxxxxx, (0)900xxxxxx, (0)97xxxxxxx až (0)98xxxxxxx, a na pridelené národné účastnícke čísla pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných účastníckych čísel (0)901xxxxxx až (0)919xxxxxx, (0)940xxxxxx až (0)958xxxxxx v súlade s číslovacím plánom vydaným úradom.

§ 6
Postup prenesenia čísla(1) Prenesenie čísla sa vykonáva na základe žiadosti žiadateľa podanej prijímajúcemu podniku.
(2) Podstatnými údajmi v žiadosti sú
a) prenášané číslo a osobné údaje užívateľa,
b) identifikácia odovzdávajúceho podniku a prijímajúceho podniku,
c) identifikačný kód žiadosti,
d) predpokladaný deň aktivácie služieb v sieti prijímajúceho podniku.

(3) Prijímajúci podnik prideľuje žiadosti identifikačný kód. Tento kód slúži na jednoznačnú identifikáciu žiadosti v ďalšom postupe prenesenia čísla. Prijímajúci podnik vkladá priebežne údaje súvisiace s postupom prenesenia čísla do lokálnej databázy.

(4) Postup prenesenia čísla sa začína prijatím žiadosti. Ak žiadosť nebola prijatá v pracovný deň, za deň prijatia žiadosti sa považuje najbližší pracovný deň. Prijímajúci podnik v deň prijatia žiadosti požiada odovzdávajúci podnik o prenesenie čísla.
(5) Odovzdávajúci podnik do dvoch pracovných dní od prijatia žiadosti overí žiadosť a potvrdí prijímajúcemu podniku oprávnenosť podania žiadosti alebo mu oznámi jej odmietnutie. Odovzdávajúci podnik prenesenie čísla odmietne, ak číslo, o ktorého prenesenie užívateľ požiadal, mu nebolo pridelené na užívanie alebo ak je to v rozpore s týmto opatrením.
(6) Ak odovzdávajúci podnik žiadosť potvrdí, do dvoch pracovných dní od prijatia žiadosti oznámi dohodnutým spôsobom (napr. telefón, fax, SMS, e-mail, predajné miesto) užívateľovi podmienky ukončenia jeho zmluvného vzťahu.
(7) Prijímajúci podnik môže žiadosť odmietnuť do troch pracovných dní od jej prijatia, ak sú splnené dôvody podľa § 42 ods. 1 písm. c) zákona. Ak užívateľ žiadosť nezruší do troch pracovných dní od jej podania, číslo sa prenesie.
(8) Prijímajúci podnik do troch pracovných dní od prijatia žiadosti oznámi užívateľovi dohodnutým spôsobom deň a časový rámec pre prenesenie čísla alebo odmietnutie jeho žiadosti.
(9) Prijímajúci podnik prenesie číslo najneskôr na piaty pracovný deň od prijatia žiadosti a aktivuje služby tak, aby prerušenie ich poskytovania neprekročilo dohodnutý časový rámec. Užívateľ a prijímajúci podnik sa môžu dohodnúť aj na dlhšej lehote ukončenia prenesenia čísla.
§ 7
Spôsob upozornenia volania na prenesené číslo

(1) Na zabezpečenie transparentnosti cien volaní na prenesené číslo podnik východzej siete umožňuje užívateľovi získať zrozumiteľnú a dostatočnú informáciu o tom, do ktorej siete bolo číslo prenesené
a) prostredníctvom nepretržitej bezplatnej služby na svojej internetovej stránke,
b) prostredníctvom bezplatnej krátkej textovej správy (SMS), ak podnik túto službu poskytuje.

(2) Pre volania na prenesené číslo uskutočňované v rámci mobilných verejných telefónnych sietí podnik východzej siete zabezpečuje zrozumiteľný, slovný a bezplatný spôsob upozornenia pred zostavením volania, ktorým je volajúci užívateľ upozornený, že volaný užívateľ nie je užívateľom služieb podniku, ktorému úrad číslo pôvodne pridelil (ďalej len „hlasové oznámenie“), v slovenskom jazyku (nie dlhšie ako 5 sekúnd), prípadne aj v ďalšom jazyku (nie dlhšie ako 11 sekúnd pre dvojjazyčné oznámenie). Hlasové oznámenie je automaticky aktivované, pričom užívateľ má možnosť deaktivácie. Po skončení hlasového oznámenia je užívateľovi poskytnutý čas minimálne 1 sekunda na ukončenie hovoru bez toho, aby nastala tarifikácia.


§ 8
Záverečné ustanovenie


Podnik zverejňuje vo všeobecných podmienkach podmienky prenositeľnosti čísla tak, aby boli v súlade s týmto opatrením.


§ 9
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004, č. O-7/2004 (oznámenie č. 702/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. O-9/2005 (oznámenie
č. 370/2005 Z. z.), ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla.

§ 10
Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.Ladislav Mikuš
predseda

 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súvislosti s § 48 ods. 3 a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 26. mája 2009, č. O-19/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

odporúča podnikom


1) nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla,

2) ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak maximálne vo výške 4 eurá (120,50 - Sk).


Ing. Ladislav Mikuš
predseda úradu