Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 26. októbra 2006 č. O - 11/2006 o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií
 

         Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 32 ods. 23 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z.z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 

§ 1


(1)       Podnik, ktorý je držiteľom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií (ďalej len „držiteľ práv“), spoločne s podnikom, na ktorý sa majú tieto práva previesť (ďalej len „nadobúdateľ práv“), predkladajú úradu žiadosť o súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií (ďalej len „prevod práv“)  podpísanú držiteľom práv a  nadobúdateľom práv.

 

(2)       Žiadosť podľa odseku  1 obsahuje:

a)     údaje o držiteľovi práv podľa § 32 ods. 3 písm. a) zákona,

b)    údaje o nadobúdateľovi práv podľa § 32 ods. 3 písm. a) zákona,

c)      určenie povolenia, ktorého sa žiadosť o prevod  práv týka,

d)       frekvencie, ktoré majú byť predmetom prevodu práv,

e)  vyhlásenie držiteľa práv, že všetky povinnosti spojené s právami využívania frekvencií určené v povolení ku dňu podania žiadosti o prevod práv sú splnené,

f)      vyhlásenie nadobúdateľa práv o oboznámení sa so všetkými povinnosťami, technickými a prevádzkovými podmienkami spojenými s právami využívania frekvencií určenými v povolení a o schopnosti ich plniť,

g)      výpis z obchodného registra nadobúdateľa práv, nie starší ako tri mesiace.

 

§ 2


            Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

 

                                                                                  Ing. Milan  Luknár
                                                                                        predseda