Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. novembra 2008 č. O - 18/2008,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov

zrušené k 1.2.2011! Opatrenie bolo nahradené Opatrením O - 20/2010.


     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

     (1) Toto opatrenie sa vzťahuje na podnik, ktorý úrad určil podľa § 50 ods. 4 zákona na poskytovanie univerzálnej služby a uložil mu povinnosti podľa § 50 ods. 2 písm. c) a f) zákona.

  (2) Za primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov sa považuje

a) najmenej jeden verejný telefónny automat v každej obci,

b) jeden verejný telefónny automat na 1800 obyvateľov,

c) rovnomerné plošné rozmiestnenie verejných telefónnych automatov v obci.

 

     (3) Podnik má právo zastaviť alebo obmedziť poskytovanie telefónnej služby prostredníctvom verejných telefónnych automatov v určitom mieste a  premiestniť verejný telefónny automat, ak

a) bol v priebehu jedného roka najmenej trikrát preukázateľne zničený, alebo

b) bolo v priebehu jedného roka najmenej trikrát preukázané jeho zneužitie.

§ 2

     Každý verejný telefónny automat musí

a)  byť vybavený jednoduchým návodom na obsluhu,

b) umožňovať zrakovo postihnutým užívateľom jednoduchú identifikáciu všetkých jeho tlačidiel,

c)  umožňovať niekoľkostupňové zosilnenie prijímaného zvukového signálu,

d)  umožňovať prijímať volania,

e)  umožňovať uskutočňovať volania

     1. miestne,

     2. medzimestské,

     3. medzinárodné,

     4. do mobilných sietí,

     5. tiesňové,

     6. na informačné služby,

     7. na hlásenie poruchy telefónneho automatu,

f)  byť označený prípojným číslom,

g)  poskytovať informáciu o telefónnom čísle tiesňového volania.

 

§ 3

(1)     Verejný telefónny automat pre telesne postihnutých užívateľov musí spĺňať všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 1)  a musí byť príslušne označený 2).

(2)     Ak sú v obci iba jeden až tri verejné telefónne automaty, jeden je pre telesne postihnutých užívateľov.

(3)     Počet verejných telefónnych automatov pre telesne postihnutých užívateľov je najmenej 25 % z celkového počtu verejných telefónnych automatov podľa § 1 odsek 2.

§ 4

     (1) Sluchovo postihnutý účastník a účastník s ťažkou  rečovou vadou3) má právo, aby mu podnik  zabezpečil na jeho žiadosť koncové zariadenie, ktoré mu umožní prístup k verejným telefónnym službám vrátane tiesňových volaní.

     (2) Ťažko zrakovo postihnutý účastník má právo, aby mu podnik zabezpečil na jeho žiadosť bezplatný prístup k informačným službám o telefónnych číslach.

§ 5

     Zrušuje sa opatrenie  úradu  z 1. júna 2007 č. O - 15/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov (oznámenie č. 263/2007 Z. z.).

§ 6

     Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem § 3 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

 
Branislav Máčaj, v. r.
predseda úradu


 1)  § 58 ods. 3 vyhlášky  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických  požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

2)  Označenie O 1 prílohy 1 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

3)  § 51 a Príloha č. 4 k zákonu č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 450/2000 Z. z.