Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. mája 2011 č. O-21/2011,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie v znení opatrenia č. O-13/2006

Zrušené!

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie (oznámenie č. 257/2004 Z. z.), v znení opatrenia č. O 13/2006 (oznámenie č. 612/2006 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe sa za položku 13 vkladá položka 13a, ktorá znie:
„Položka 13a
Za frekvencie pre doplnkovú pozemnú stanicu (CGC – Complementary ground component) v režime opakovača v rámci pohyblivých družicových služieb (MSS – Mobile satelite service) 1200 eur za rok bez ohľadu na počet frekvencií a výkon.“.

2. V prílohe v položkách 18 a 19 sa na konci pripája táto veta: „Ak hodnota P je menšia než 1, použije sa hodnota 1.“.

3. V prílohe v položke 24 sa za slovo „13“ vkladá slovo „13a“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.


Ladislav Mikuš, v.r. 
predseda úradu