Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 5. septembra 2006 č. O – 10/2006 o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov

O p a t r e n i e

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 5. septembra 2006 č. O – 10/2006

o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. ustanovuje:

§ 1


 

Minimálny súbor prenajatých okruhov je uvedený v osobitnom predpise1.

 

§ 2


Toto opatrenie nadobúda účinnosť  1. októbra 2006.

 

                                                              Milan Luknár
                                                              predseda

 

_______________________________

/ru/ V prílohe rozhodnutia Európskej komisie č. 2003/548/ES z 24. júla 2003 o minimálnom súbore prenajatých okruhov s harmonizovanými charakteristikami a zodpovedajúcimi normami, ktorý je uvedený v článku 18 smernice o univerzálnej službe. Publikované v Úradnom vestníku EU z 25.7.2003, str. 43 - 45.

 

Minimálny súbor prenajatých okruhov


Poznámka: záväzné je znenie Publikované v Úradnom vestníku EU z 25.7.2003, str. 43 - 45.
Typ okruhu Norma Poznámka
Analógový dvojdrôtový prenajatý okruh (A2O)
so šírkou pásma na štandardnú kvalitu hlasu
STN EN 300 448 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Analógový štvordrôtový prenajatý okruh (A4O)
so šírkou pásma na štandardnú kvalitu hlasu
STN EN 300 451 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Analógový dvojdrôtový prenajatý okruh (A2S)
so šírkou pásma na osobitnú kvalitu hlasu
STN EN 300 449 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Analógový štvordrôtový prenajatý okruh (A4S)
so šírkou pásma na osobitnú kvalitu hlasu
STN EN 300 452 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s
(D64U)
STN EN 300 288

STN EN 300 289

prezentácia rozhrania

vlastnosti spojenia

Digitálny neštruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s
(D2048U)
STN EN 300 247

STN EN 300 418

vlastnosti spojenia

prezentácia rozhrania

Digitálny štruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s
(D2048S)
STN EN 300 419

STN EN 300 418

vlastnosti spojenia

prezentácia rozhrania