Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

Zrušené!

v znení Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. O-16/2007


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 36 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Osobitná odborná spôsobilosť

§ 1


(1) Osobitná odborná spôsobilosť sa osvedčuje platným osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“):

a) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať rádiové zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici, leteckej stanici alebo leteckej zemskej stanici,

b) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,

c) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov, a to len na území Slovenskej republiky,

d) všeobecným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici, lodnej zemskej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej vo všetkých frekvenčných pásmach globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,

e) obmedzeným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej v pásmach veľmi krátkych vĺn globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,

f) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej a pobrežnej stanici,

g) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej do vzdialenosti 200 námorných míl od pobrežia alebo zabezpečujúcu pobrežnú plavbu, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,

h) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej vo vnútrozemských vodných cestách alebo pobrežnej stanici, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších prvkov,

i) osvedčením pozemného rádiotelegrafistu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelegrafnej a rádiotelefónnej služby na stanici pozemnej rádiokomunikačnej služby pracujúcej v pásmach krátkych vĺn,

j) osvedčením operátora amatérskych staníc, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať amatérsku stanicu príslušnej triedy operátora.

k) osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby LRC (Long Range Certificate), ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici, ktorá používa frekvencie a postupy globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené,

l) osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby SRC (Short Range Certificate), ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie služby na lodnej stanici, ktorá používa frekvenčné pásma veľmi krátkych vĺn a postupy globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l) obsahuje:

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania,

d) fotografiu držiteľa osvedčenia,

e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

(3) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. i) obsahuje:

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania,

d) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

(4) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. j) obsahuje:

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania,

d) triedu operátora amatérskych staníc,

e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

(5) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l) sa vyhotovuje aj v jednom z pracovných jazykov používaných v Medzinárodnej telekomunikačnej únii. Osvedčenie podľa ods. 1 písm. j) sa vyhotovuje aj v nemeckom jazyku, francúzskom jazyku a anglickom jazyku.

§ 2


Predpokladom zaradenia operátora do tried E alebo N je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe a vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.

§ 3

Zriaďovanie skúšobnej komisie


(1) Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(2) Činnosť skúšobnej komisie upravuje skúšobný poriadok.

Podmienky na vykonanie skúšky

§ 4


(1) Uchádzač o osvedčenie (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje na skúšku písomne.

(2) Prihláška obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,

b) štátnu príslušnosť,

c) adresu trvalého pobytu,

d) doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

e) požadovaný druh osvedčenia,

f) dve fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm na osvedčenie podľa § 1 ods. 1 písm. a) až h), k) a l).

§ 5


(1) Termíny skúšok určí predseda komisie. Skúška sa vykoná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania prihlášky. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí uchádzača tajomník komisie najmenej dva týždne vopred.

(2) Ak sa uchádzač o skúšku dôvodne neospravedlní, môže skúšku vykonať iba na základe novej prihlášky.

§ 6

Obsah a rozsah skúšky


(1) Skúška sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti.

(2) Každá skúška sa skladá z týchto skúšobných predmetov:

a) rádiokomunikačné predpisy,

b) rádiokomunikačná prevádzka,

c) elektrotechnika a rádiotechnika,

(3) Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm. a), b), d) až f), k) a l) je aj skúška z anglického jazyka.

(4) Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm.i), je aj praktická skúška z telegrafie.

(5) Rozsah požadovaných vedomostí a praxe je uvedený v prílohe tohto opatrenia.

Priebeh skúšky

§ 7


(1) Predseda komisie riadi činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.

(2) Na skúške sa môžu zúčastniť osoby, ktorým to povolil predseda komisie.

(3) Predseda komisie overuje totožnosť uchádzača podľa dokladov priložených k prihláške.

(4) Ak uchádzač použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť, a to bezodkladne, o čom komisia napíše záznam v zápisnici.

(5) Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.

(6) Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný skúšobný komisár.

(7) Vedomosti sa hodnotia takto:

a) prospel, ak uchádzač preukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe zo všetkých predmetov a pri praktickej skúške z telegrafie sa nedopustil viac ako 3% chýb nielen vo vysielaní, ale aj v príjme Morseových znakov,

b) neprospel, ak uchádzač nepreukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe v potrebnom rozsahu najmenej z jedného predmetu.

(8) Ak uchádzač na skúške prospel, vydá sa mu osvedčenie.

§ 8


(1) Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 6 ods. 2, môže vykonať opravnú skúšku v termíne určenom predsedom komisie.

(2) Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, môže skúšku opakovať, ale v celom rozsahu. Skúšku možno opakovať v termíne určenom predsedom komisie.

§ 8a


Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. augusta 2007

(1)  Operátori triedy A, B a C sa podľa tohto opatrenia v znení účinnom od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy E.

(2)  Operátori triedy D sa podľa tohto opatrenia v znení účinnom od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy N.

§ 9

Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2004. O-16/2007 nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.

Milan Luknár, v. r.
predseda

Príloha k Opatreniu Telekomunikačného úradu SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa upravujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.


Rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení
A. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
   2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
   3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
   4. Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.
   5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
   7. Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
   2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
   3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
   4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   5. Základná znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
   2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
   3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
   4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

D. Všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby

   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
   2. Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.
   3. Podrobná znalosť rádiokomunikačných predpisov, znalosti predpisov týkajúcich sa poplatkov za rádiovú komunikáciu a znalosť tých častí ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, ktoré sa týkajú rádiovej komunikácie.
   4. Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS).
   5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
   7. Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

E. Obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
   2. Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.
   3. Znalosť predpisov týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, a najmä znalosť tej časti predpisov, ktorá sa týka bezpečnosti ľudského života na mori.
   4. Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS), vyžadovanej pri plavbe lode v dosahu pobrežných staníc pracujúcich v pásmach veľmi krátkych vĺn (VHF).
   5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
   7. Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

F. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
   2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
   3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
   4. Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.
   5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
   7. Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
   2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
   3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
   4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

H. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa plavebnej pohyblivej služby.
   2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
   3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života, znalosť Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách.
   4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
   5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

I. Osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu


   1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií.
   2. Znalosť princípov rádiotelegrafie a rádiotelefónie.
   3. Prevádzková obsluha vysielacej a prijímacej stanice.
   4. Základné teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a rádiotechniky.
   5. Schopnosť vysielať a prijímať telegrafnú abecedu (tempo aspoň 90 znakov za minútu pri päťminútovom vysielaní a príjme).

J. Osvedčenie operátora amatérskych staníc


Trieda N

1.   Národné a medzinárodné právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc a všeobecné povoľovacie podmienky.

2.  Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

3.   Základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky.

4.   Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme). Skúša sa len na požiadanie uchádzača.

   Trieda E

1.   Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy N a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače.

2.   Podrobné znalosti národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a všeobecné povoľovacie podmienky.

3.   Podrobné znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

4.   Podrobné znalosti národných a medzinárodných pravidiel amatérskej prevádzky a amatérskej satelitnej prevádzky.

5.  Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme). Skúša sa len na požiadanie uchádzača.“.

K. Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC (Long Range Certificate)

1.      Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2.      Praktické a teoretické vedomosti rádiotelefonickej prevádzky.

3.      Podrobná praktická znalosť a schopnosť ovládania rádiových zariadení, účel a použitie digitálneho selektívneho volania.

4.      Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5.      Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori pri plavbe lode, ktorá nie je nimi povinne vybavená.

6.      Znalosť anglického jazyka slovom a písmom.

 
L. Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC (Short Range Certificate)

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Praktické a teoretické vedomosti rádiotelefonickej prevádzky.

3. Praktická znalosť a schopnosť ovládania rádiových zariadení, účel a použitie digitálneho selektívneho volania.

4. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho  námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori a pri plavbe lode, ktorá nie je nimi povinne vybavená.

6. Znalosť anglického jazyka slovom a písmom.“.