Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. júla 2004, č. O-6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

§ 1


Podnik poskytujúci podmienený prístup k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, bez ohľadu na spôsob prenosu, zabezpečuje tieto podmienky

   1. nákladovo efektívnu kontrolu prenosu, umožňujúcu úplnú kontrolu takéhoto systému podmieneného prístupu podnikom poskytujúcim siete na miestnej alebo regionálnej úrovni,
   2. ponúka všetkým vysielateľom spravodlivo, primerane a nediskriminačne technické služby, ktoré umožňujú vysielateľom digitálne prenášaných služieb ich príjem zo strany oprávnených divákov alebo poslucháčov prostredníctvom dekodérov spravovaných podnikom.

§ 2


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

 

Milan Luknár, v.r.
predseda